Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
0
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
7
Thông tin tuyên truyềnThứ 4, Ngày 10/10/2018, 10:30

Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động giám sát và phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực. Ngày 10/10/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1794/KH-SXD về việc vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Căn cứ Kế hoạch số 454/KH-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 08/6/2018 của Ban Dân vận Trung ương Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát việc thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Vận động công chức, viên chức và người lao động trong ngành Xây dựng tham gia giám sát các cơ quan nhà nước (bao gồm các cơ quan trong và ngoài ngành Xây dựng) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của  Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Các đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong các hoạt động giám sát.

3. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động giám sát và phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp (trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt đoàn thể…); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải thích cho công chức, viên chức và người lao động về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Chương trình số 26-CTr/TU), Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 300/KH-UBND), Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Kế hoạch số 386/KH-UBND).

 - Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nhận thức hành động của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thuộc ngành Xây dựng; động viên công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác.

2. Hình thức

- Sở Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Sở phải có hòm thư góp ý đặt tại tiền sảnh của cơ quan hoặc ở nơi thuận tiện, trang trọng để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân góp ý.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội, hệ thống điện tử, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý, tiếp xúc cử tri hoặc các hình thức khác về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Nghị quyết số 18-NQ/TU, Kế hoạch số 300/KH-UBND, Kế hoạch số 386/KH-UBND, Kế hoạch số 414/KH-UBND và các văn bản khác có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên phổ biến Nghị quyết, công khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Tổ chức tiếp nhận và kịp thời trả lời phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết.

2. Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình số 26-CTr/TU, Nghị quyết số 18-NQ/TU và các văn bản triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết; cung cấp số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc tiếp nhận thông tin thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để mọi công chức, viên chức và người lao động biết.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ trước 30 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Trên đây là kế hoạch vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Sở Xây dựng

BBT


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: