Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
5
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Thông báoThứ 5, Ngày 26/10/2017, 10:30

Thông báo kết luận cuộc họp quán triệt thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND.

Thực hiện công văn số 5776/UBND-NC ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013. Ngày 23/10/2017, Sở Xây dựng tổ chức họp quán triệt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trong thời gian qua; qua đó Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ) nghiêm túc thực hiện những nội dung quy định về lề lối làm việc và thực thi công vụ theo các văn bản chỉ đạo các cấp.

 

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp công chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm được chú trọng triển khai, đảm bảo hiệu quả thực thi công vụ. Tổ chức phối hợp tốt với Trung tâm hành chính công trong quá trình niêm yết, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc các quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính, Quy chế văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo thời gian làm việc theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh;
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại: Việc tham mưu thực hiện các văn bản tại các đơn vị còn chậm, nợ đọng còn nhiều; việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả chỉ số cải cách hành chính của cơ quan; thời gian làm việc chưa duy trì nghiêm túc; hút thuốc lá nơi công cộng vẫn còn diễn ra; ý thức bảo vệ, sử dụng tài sản cơ quan chưa cao; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa hiệu quả.
 
Để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, Lãnh đạo Sở chỉ đạo:
 
1. Yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc:
 
a) Rà soát, đánh giá chất lượng, trình độ công chức, viên chức làm cơ sở bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
b) Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định.
 
c) Tập trung giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định, cử công chức theo dõi, xử lý các bước trên hệ thống phần mềm một cửa nhằm hạn chế số hồ sơ trễ hạn.
 
d) Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn minh, văn hoá công sở.
 
2. Đối với công chức, viên chức và người lao động: Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc, các quy tắc xử xử, văn hóa ứng xử và các quy định khác theo chỉ đạo tại Chỉ thị 17/CT-UBND và các văn bản khác của cấp có thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm lề lối làm việc, thực thi công vụ phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Việt

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: