Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên cổng dịch vụ công Quốc gia (02/04/2021)
Ngày 01/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 575/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên cổng dịch vụ công Quốc gia

 

Thực hiện Công văn số 1403/UBND-NCKSTT, ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Thực hiện Công văn số 6827/UBND-KTN, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Công văn số 6285/UBND-KTN, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin giấy phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ngày 07/12/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến cho đại diện UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và đại diện phòng KTHT các huyện và phòng QLĐT thành phố Gia Nghĩa.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công Quốc gia đối với 02 dịch vụ: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin tài khoản cán bộ sử dụng; thông tin tài khoản ngân hàng; tài khoản kho bạc nhà nước của đơn vị tham gia giải quyết 02 Dịch vụ công trực tuyến trên.

2. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 02 Dịch vụ công nêu trên.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa sớm triển khai thực hiện và cung cấp các thông tin trên, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 09/4/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ Xây dựng tích hợp vào cổng dịch vụ công Quốc gia./.

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  422 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..