Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (18/08/2023)
Ngày 16/8/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1541/SXD-QHKT&PTĐT gửi: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Thực hiện Công văn số 4282/UBND-KT, ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Xây dựng. Theo đó giao Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh Quyết định quy phạm pháp luật điều chỉnh Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định pháp luật.

- Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó tại điểm b, khoản 1, điều 6 của Quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo (các hạng mục công trình chính như: Chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp của các tổ chức tôn giáo).

- Theo quy định tại khoản 37, điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020:

“37. Bãi bỏ khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 103 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”.

- Theo quy định tại số thứ tự 1.1.6 công trình tôn giáo, phụ lục I của Thông tư 06/2021/TT-BXD, ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì công trình tôn giáo là công trình cấp III với mọi quy mô.

Như vậy, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo thuộc là UBND cấp huyện. Do vậy, Sở Xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/202 /QĐ-UBND ngày 07/10/2021 quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với nội dung như sau:

1. Bãi bỏ điểm b, khoản 1, điều 6 quy định kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 (thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng đối với công trình tôn giáo)

2. Bổ sung nội dung tại khoản 2, điều 6 quy định kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021, như sau:

“2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

Cấp GPXD các công trình xây dựng (kể cả các công trình quảng cáo) trong phạm vi các khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng do Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các công trình nêu tại khoản 1, 3 điều này).”

3. Bãi bỏ điểm b, c, khoản 3, điều 6 quy định kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 (thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng và công trình phụ trợ). Lý do: Công trình tôn giáo và công trình tín ngưỡng là công trình cấp III với mọi quy mô theo theo quy định tại số thứ tự 1.1.6 công trình tôn giáo, phụ lục I của Thông tư 06/2021/TT-BXD, ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa nghiên cứu góp ý đối với dự thảo bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 23/8/2023 để điều chỉnh, hoàn thiện trình thẩm định và UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

File đính kèm

 

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  206 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web