Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
7
6
4
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐẮK NÔNG
( Ban hành kèm theo Quyết định  số 12/QĐ-SXD,
ngày 25tháng 01năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng  Đắk Nông)
 
 
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng.
2. Quy chế này áp dụng đối với toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến làm việc với Sở Xây dựng.
3. Những nội dung không quy định tại Quy chế này, thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; các nội quy, quy chế, quy định theo từng lĩnh vực cụ thể của Sở và theo các quy định của Pháp luật có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Sở Xây dựng làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi lĩnh vực công tác. Tất cả các hoạt động của Sở đều phải tuân theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đúng Quy chế làm việc của Sở.
2. Trong phân công nhiệm vụ phải đảm bảo đúng người, đúng việc, trên nguyên tắc: Mỗi phòng, mỗi cá nhân được giao thực hiện nhiều việc; mỗi việc chỉ được giao một phòng hoặc một cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Nếu nhiệm vụ, công việc được giao cho phòng thì Trưởng phòng đó phải chịu trách nhiệm chính về chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng phải xử lý, giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, quy định của Sở về giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa", theo quy trình ISO đã được duyệt, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.
4. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức và người lao động; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.
5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, các khoản phí, lệ phí trên các lĩnh vực hoạt động của Sở.
CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Giám đốc sở
1. Giám đốc sở là người đứng đầu Sở, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức, hoạt động của đơn vị trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.
2. Phân công công việc đối với các Phó Giám đốc sở phụ trách một số lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở; ủy quyền cho Phó Giám đốc xử lý một số công việc khi Giám đốc đi công tác, nghỉ phép hoặc trong một số trường hợp cụ thể; phân công, ủy quyền cho 01 Phó giám đốc là chủ tài khoản thứ 2 của Sở. Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở. Phối hợp với các sở, ngành khác để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Sở hoặc các vấn đề do Chủ tịch UBND tỉnh giao.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật.
4. Giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, thẩm quyền; trình Chủ tịch UBND tỉnh những việc vượt quá thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất.
5. Ngoài nhiệm vụ phụ trách chung, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số mặt công tác theo sự phân công trong Lãnh đạo sở; phụ trách công tác tổ chức; chủ tài khoản; chủ tịch hội đồng nâng lương, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật.
Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Phó Giám đốc Sở
1. Phó giám đốc sở, là người giúp Giám đốc sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác theo phân công trong lãnh đạo Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; giải quyết các công việc đột xuất khác khi được Giám đốc sở giao.
2. Phó Giám đốc sở được thay mặt Giám đốc sở giải quyết các công việc theo lĩnh vực được phân công hoặc công việc thuộc phạm vi của giám đốc khi được Giám đốc y quyền. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (gọi tắt là các phòng), đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng quy định của Pháp luật đồng thời thường xuyên báo cáo Giám đốc sở kết quả giải quyết các công việc được phân công. Đối với những vấn đề phức tạp mà chưa được hướng dẫn bằng các văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc các vấn đề quan trọng khác cần thể hiện quan điểm của Sở, ngành thì Phó giám đốc phải báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở trước khi quyết định và phải chịu trách nhiệm về những đề xuất, ý kiến đó.
3. Trường hợp Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực được phân công đi vắng, Giám đốc sở trực tiếp chỉ đạo hoặc có thể phân công một Phó giám đốc khác giải quyết công việc không thuộc lĩnh vực mình phụ trách; sau khi xử lý xong công việc hoặc khi phó giám đốc phụ trách có mặt tại cơ quan thì Phó giám đốc giải quyết công việc có trách nhiệm thông tin lại cho phó giám đốc phụ trách biết để tiếp tục theo dõi giải quyết tiếp theo.
Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Trưởng phòng thuộc Sở
1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng thuộc Sở (sau đây gọi tắt là Trưởng phòng), có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, là người trực tiếp chỉ đạo, phân công công việc cho từng công chức và người lao động trong phòng. Trưởng phòng phải thường xuyên báo cáo công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách về kết quả thực hiện công việc được giao. Giúp việc Trưởng phòng có Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chịu sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.
2. Tham mưu lãnh đạo Sở: Dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và Ủy quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến tuyên truyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy hoạch phát triển, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Chủ trì soạn thảo các văn bản; nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Sở những giải pháp để tăng cường công tác quản lý chuyên môn theo lĩnh vực được phân công; nghiên cứu đề xuất các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Trưởng phòng phải chủ động tổ chức lập kế hoạch, biện pháp, phương pháp giải quyết công việc được phân công theo đúng quy chế làm việc của Sở và theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo Sở kịp thời. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của các phòng khác thì chủ động trao đổi, thảo luận với các phòng, cá nhân có liên quan để giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm phối hợp, tham gia đóng góp ý kiến đảm bảo đúng chức năng và thời hạn quy định; trường hợp giữa các Trưởng phòng có ý kiến khác nhau, không thống nhất hoặc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo trực tiếp Giám đốc sở hoặc Phó Giám đốc phụ trách cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.
5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và chương trình công tác của cơ quan; có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ.
6. Trưởng phòng khi được lãnh đạo Sở cử đi làm việc, tham gia dự họp với các sở, ban, ngành hoặc các tổ chức có liên quan phải chủ động tham gia đóng góp ý kiến, trường hợp xét thấy ý kiến vượt thẩm quyền phải báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Sở trước khi có ý kiến. Kết quả làm việc, dự họp phải báo cáo kịp thời cho Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách.
7. Nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Tham gia góp ý về nhận xét, đánh giá đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
8. Đề xuất ý kiến với lãnh đạo Sở về những công việc chung của cơ quan. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng khi vắng mặt tại cơ quan từ 01 ngày trở lên phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Trưởng phòng khi vắng mặt ở cơ quan phải uỷ quyền cho Phó trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng, đồng thời thông báo để Văn phòng được biết. Khi được uỷ quyền, Phó trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về mọi hoạt động của phòng trong thời gian được uỷ quyền và phải báo cáo kết quả công tác khi Trưởng phòng có mặt tại cơ quan.
Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Chi cục trưởng, Giám đốc Trung tâm đơn vị trực thuộc Sở (gọi tắt là thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở)
1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Giám đốc sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo lĩnh vực được giao và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Xây dựng; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc sở. Chỉ đạo đơn vị chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị; phân công công tác trong lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Giám đốc sở trình UBND tỉnh ban hanh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị; tổ chức quản lý sử dụng biên chế được giao theo đúng quy định. Thực hiện công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan và tham gia công tác cải cách hành chính của ngành.
4. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, hoặc những việc phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất phải báo cáo Giám đốc Sở để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.
5. Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng,Trưởng phòng thuộc Chi cục; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đơn vị trực thuộc Sở, khi vắng mặt tại đơn vị từ 01 ngày trở lên hoặc đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo Giám đốc sở. Trong thời gian vắng mặt, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm ủy quyền cho 01 cấp phó thay mặt quản lý, điều hành đơn vị. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước thủ trưởng, lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nội dung, công việc của đơn vị trong thời gian được ủy quyền.
6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc và thái độ tác phong làm việc công chức và người lao động thuộc Sở
1. Chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở những vấn đề xây dựng cơ quan; về lĩnh vực chuyên môn được phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.
2. Công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở phải thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc theo quy định. Phải sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả. Không đi muộn, về sớm, không sử dụng mạng Internet và máy tính vào việc riêng hay giải trí; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào buổi trưa trong ngày làm việc và ngày trực; không hút thuốc lá nơi công sở.
3. Được cung cấp thông tin, các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định. Khi thực thi nhiệm vụ phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan; thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền hạn theo đúng Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh về dân số và các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Tận tụy, sáng tạo, trung thực; không vụ lợi, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và văn hóa công sở; chấp hành nghiêm việc phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu theo Quy chế đảm bảo bí mật của Nhà nước, của ngành; tích cực học tập để không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tích cực tham gia vào các hoạt động cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
4. Khi được Lãnh đạo phòng cử đi làm việc, tham gia họp với các Sở, Ban, ngành hoặc các tổ chức có liên quan phải chú ý theo dõi ghi chép ý kiến, kiến nghị, kết luận của người chủ trì để phục vụ cho việc giải quyết, xử lý công việc; phải chủ động tham gia đóng góp ý kiến, trường hợp xét thấy ý kiến vượt quá thẩm quyền và cần quyết định gấp phải báo cáo ngay với Trưởng phòng, trước khi có ý kiến chính thức với cơ quan làm việc. Kết quả làm việc, họp phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng.
5. Xây dựng chương trình công tác cá nhân phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao. Phối hợp, trao đổi ý kiến, thảo luận về các vấn đề liên quan với các phòng, cá nhân khi xét thấy cần thiết trong quá trình xử lý công việc. Khuyến khích việc đề xuất ý kiến về cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở đạt hiệu quả hơn.
6. Công chức và người lao động phải viết bản tự nhận xét, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm để làm cơ sở nhận xét đánh giá phân loại hàng năm theo quy định.
7. Công chức và người lao động có nhu cầu nghỉ phép năm, phải đăng ký và gửi về Văn phòng tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở để cơ quan chủ động trong việc phân công, bố trí kế hoạch công tác (thời điểm đăng ký tháng 01 và tháng 7 hàng năm). Vắng mặt tại cơ quan 01 ngày (nghỉ trong tỉnh) phải được sự thống nhất của Trưởng phòng và lãnh đạo Sở phụ trách; các trường hợp còn lại phải được Giám đốc Sở quyết định.
Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Văn Phòng
1. Tham mưu cho Giám đốc sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với các phòng thực hiện hệ thống quản trị mạng nội bộ - trang Web của Sở; Thường xuyên duy trì thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở theo tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001-2008, tổ chức kiểm tra theo định kỳ;
b) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;
c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
đ) Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Thực hiện công tác pháp chế theo quy định.
4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Sở (các báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất… do Giám đốc Sở chỉ định).
5. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Thanh tra Sở
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc sở:
a) Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra theo Luật Thanh tra và các văn bản Quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra ngành xây dựng.
3. Phối hợp với các phòng có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với các phòng có liên quan Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) với Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.
5. Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.
Điều 10. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Phòng Quy hoạch - kiến trúc:
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1.1 Các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng (gọi tắt là Quyết định 19/2016/QĐ-UBND).
1.2 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong cấp giấy phép xây dựng.
2. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 11. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND.
2. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 12. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Phòng Quản lý xây dựng:
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1.1 Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;
1.2 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;
1.3 Quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;
1.4 Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.
1.5 Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp;
1.6 Cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;
1.7 Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;
1.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;
1.9 Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;
2. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 13. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng:
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
1.1 Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm,trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
1.2 Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;
1.3 Các nội dung quy định tại Khoản 11 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND.
1.4 Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.5 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
1.6 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 14. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản:
1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND.
2. Thực hiện một số công việc khác được giao.
Điều 15. Trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn giải quyết công việc của Chi cục Giám định xây dựng
1. Nghiên cứu, đề xuất để giám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng.
3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thiết kế, dự toán xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng.
4. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng.
5. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác theo phân cấp và quy định của pháp luật.
6. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.
Điều 16. Trách nhiệm, phạm vi cách thức giải quyết công việc của Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đăk Nông
1. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đăk Nông là đơn vị sự nghiệp có thu và trực thuộc Sở Xây dựng Đăk Nông; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng để hoạt động.
2. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đăk Nông chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đăk Nông thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng do Giám đốc sở Xây dựng quy định cụ thể.
4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 06 tháng và 01 năm hoặc đột xuất theo quy định.
5. Thực hiện một số công việc khác được giao.
CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, BÁO CÁO CÔNG TÁC VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI
TỔ CHỨC ĐẢNG, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, CÁC CẤP, CÁC NGÀNH
Điều 17. Chế độ hội họp
1. Họp định kỳ
a) Họp giao ban định kỳ hàng tuần vào ngày thứ hai, Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban tuần để kiểm điểm công tác tuần qua và thông qua chương trình tuần đến. Thành phần tham dự giao ban gồm: Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư chi đoàn Sở, nếu Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị vắng mặt thì cấp phó họp thay.
Thứ tư hàng tuần, các phòng tiến hành sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện trong tuần và kế hoạch tuần tiếp theo, gửi báo cáo tuần đến Văn phòng trước 16h00 của ngày thứ hàng tuần, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
b) Định kỳ 03 tháng một lần, Giám đốc triệu tập toàn thể công chức, viên chức và người lao động để sơ kết đánh giá tình hình trong quí và triển khai công tác quí sau.
c) Định kỳ mỗi năm một lần Giám đốc sở phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
2. Họp xử lý các công việc, đột xuất, cấp bách:
Đơn vị được giao chủ trì công việc có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nội dung, ý kiến giải trình (nếu có); dự kiến thành phần mời; dự thảo thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở chủ trì tại cuộc họp và hoàn chỉnh văn bản, trình Giám đốc, hoặc Phó Giám đốc Sở quyết định.
Điều 18. Báo cáo
1. Hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm Sở có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kế hoạch công tác của toàn Sở. Trưởng phòng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi đến Văn phòng, để tổng hợp báo cáo chung của Sở, gửi đến UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Bộ Xây dựng và các sở ngành có liên quan theo quy định của chế độ báo cáo (thời hạn các phòng gửi báo cáo về Văn phòng: Báo cáo tuần: trước 16h00 ngày thứ 4 hàng tuần; báo cáo tháng, quý: trước ngày 13 hàng tháng.
2. Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc báo cáo chuyên đề lãnh đạo Sở chỉ đạo trực tiếp phòng chuyên môn tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Điều 19. Mối quan hệ công tác của Sở
1. Mối quan hệ giữa lãnh đạo Sở với tổ chức Đảng thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ hàng tháng Giám đốc sở họp cùng với Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ. Khi xây dựng và thực hiện các chủ trương, định hướng quan trọng hoặc công tác cán bộ, Giám đốc Sở phải phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Ban chấp hành Công đoàn để có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất. Trong trường hợp những vấn đề chưa được thống nhất thì Giám đốc Sở là người quyết định cuối cùng theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước về quyết định đó.
2. Lãnh đạo Sở tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích. Các tổ chức đoàn thể phải phát huy tốt vai trò, giúp lãnh đạo Sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng nếp sống văn hoá công sở, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong thực thi nhiệm vụ.
3. Mối quan hệ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu sự chỉ đạo chung của lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong quá trình làm việc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có mối quan hệ tương trợ giúp đỡ nhau, cùng tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ riêng của từng phòng, từng đơn vị và nhiệm vụ chung của Sở.
4. Mối quan hệ giữa công chức, viên chức và người lao động trong Sở thể hiện tinh thần đoàn kết thân ái, tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau làm việc, cầu thị tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc được giao.
Điều 20. Mối quan hệ công tác của Sở với các cấp, các ngành
1. Sở Xây dựng chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
2. Sở Xây dựng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong các vấn đề liên quan đến ngành xây dựng trên nguyên tắc phối hợp tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tỉnh. Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Sở Xây dựng được đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp có những vấn đề chưa thống nhất thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh.
3. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; được quyền yêu cầu các phòng Phòng quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
CHƯƠNG IV
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
Điều 21. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến:
1. Tất cả các văn bản gửi đến Sở (qua đường bưu điện, cá nhân, tổ chức trực tiếp mang đến, văn bản fax, văn bản chính thống gửi qua mạng...) đều phải qua văn thư phân loại, đóng dấu “Công văn đến” vào sổ, báo cáo Chánh văn phòng, trình giám đốc ký duyệt sau đó gửi đến lãnh đạo, trưởng phòng, các đơn vị trực thuộc sở hoặc cá nhân có liên quan và cập nhật vào Chương trình quản lý văn bản trên Mạng máy tính nội bộ của Sở (Hồ sơ giải quyết theo quy trình “một cửa” do công chức một cửa tiếp nhận và xử lý theo Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở). Công chức của Sở không được nhận trực tiếp văn bản của cơ quan, đơn vị, cá nhân để tự xử lý.
2. Văn bản đến phải đuợc làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký ngay trong ngày, chậm nhất là đến 08 giờ của ngày làm việc kế tiếp. Đối với văn bản đến có ký hiệu khẩn, hoả tốc phải trình ngay lãnh đạo sở để xử lý kịp thời; trường hợp Lãnh đạo đi vắng phải báo cáo Chánh văn phòng, dùng phương tiện thông tin nhanh (điện thoại, Fax…) để báo cáo xin ý kiến xử lý và sao chụp ngay văn bản chuyển cho các đơn vị có liên quan để nghiên cứu trả lời bảo đảm thời hạn.
3. Ngoài việc tuân thủ các quy định của Điều này, việc quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào cơ quan lưu trữ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 22. Tham mưu, soạn thảo dự thảo văn bản QPPL
1. Hàng năm, Văn phòng có trách phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Sở, đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo quy định.
2. Đơn vị được giao chủ trì dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng, thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các phòng thuộc Sở, các cơ quan có liên quan, thực hiện soạn thảo, giải trình, tiếp thu ý kiến tham mưu cho lãnh đạo Sở trình thẩm định, hoàn thiện và trình HĐND và UBND tỉnh xem xét ban hành theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khách quan và thống nhất của các ngành; Trình tự tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực thiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn phòng có trách nhiệm tham gia ý kiến về thể thức, pháp lý trước khi trình cấp có thẩm quyền.
3. Thời hạn soạn thảo
Thời hạn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo tiến độ được ghi trong "Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND" và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 23. Xử lý hồ sơ, văn bản trình ký và phát hành văn bản
1. Hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực của phòng, đơn vị trực thuộc Sở nào do phòng, đơn vị đó xử lý; công việc có liên quan nhiều đơn vị giám đốc giao cho đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý. lãnh đạo Sở khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị giải quyết hồ sơ, công việc đồng thời ấn định thời hạn giải quyết, Văn phòng trực tiếp kiểm tra, theo dõi việc giải quyết hồ sơ, công việc của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
2. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc, công chức và người lao động phải căn cứ vào nội dung, tính chất và yêu cầu về thời gian giải quyết của hồ sơ, công việc và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, tham mưu với tinh thần khẩn trương, theo đúng quy định. Trưởng phòng phải có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, văn bản do chuyên viên thuộc phòng, đơn vị mình trình ký, nếu đồng ý với tham mưu đề xuất của công chức chuyên môn thì Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm trình lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành. Nếu có ý kiến khác với đề xuất của công chức chuyên môn thì Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị phải có ý kiến ngay trong ngày và yêu cầu công chức chuyên môn chỉnh sửa lại đồng phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu đó
3. Trường hợp theo yêu cầu của Giám đốc Sở hoặc các yêu cầu đột xuất khác, để đảm bảo giải quyết hồ sơ, văn bản trong thời gian sớm nhất, thì chuyên viên chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ, có thể đồng thời báo cáo trực tiếp với Giám đốc Sở và Trưởng phòng chuyên môn, để tham mưu, giải quyết hồ sơ kịp thời hạn yêu cầu.
4. Quy trình luân chuyển xử lý và trả kết quả hồ sơ, văn bản giải quyết công việc:
Lãnh đạo sở ® Trưởng phòng ® Chuyên viên ® Trưởng phòng ® lãnh đạo Sở ký ® Văn phòng để in ấn, phát hành, lưu hồ sơ và trả kết quả cho công dân dân, tổ chức theo quy định.
Văn thư cơ quan chịu trách nhiệm phát hành văn bản của Sở ban hành ngay trong ngày làm việc với điều kiện văn bản được xác lập có đủ các chữ ký kiểm duyệt và chữ ký của lãnh đạo Sở theo thẩm quyền. Trường hợp đặc biệt thời gian ban hành không quá một (01) ngày, kể từ ngày văn bản được ký; bảo đảm đúng thủ tục, đúng địa chỉ.
Tổng thời gian bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ, xử lý tham mưu trình ký và ban hành văn bản và trả kết quả giải quyết hồ sơ, công việc.
Điều 24. Thẩm quyền ký các văn bản
1. Giám đốc Sở ký các văn bản của Sở trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Xây dựng, các quyết định về những vấn đề quan trọng, mang tính chất toàn ngành, các quyết định về tổ chức cán bộ hoặc các văn bản liên ngành với các Sở, ngành khác. Các văn bản đề nghị cấp trên quyết định bổ nhiệm, nâng lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp quản lý.
2. Giám đốc Sở ủy quyền cho các Phó Giám đốc ký các văn bản hướng dẫn, thi hành các quyết định của Tỉnh, của Sở và giải quyết cụ thể các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
3. Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc ký các văn bản hành chính thông thường như: Giấy mời họp; Văn bản trả hoặc bổ sung hồ sơ, thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính; cấp văn phòng phẩm, thông báo kết luận giao ban thường kỳ (tuần, tháng, quý, năm).
Điều 25. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ được giao
1. Giám đốc Sở có trách nhiệm, chỉ đạo thường xuyên tự kiểm tra hoặc tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề việc thi hành văn bản khi cần thiết; quyết định xử lý hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp theo quy định quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra, rà soát việc ban hành, thi hành văn bản, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền văn bản ban hành trái pháp luật, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
3. Chánh Văn phòng Sở tổ chức kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ của các Phòng, đơn vị trực thuộc thông qua việc thực hiện giải quyết TTHC của Sở. Hàng năm có báo cáo kết quả thực thi công việc của các phòng, đơn vị với lãnh đạo Sở.
CHƯƠNG V
TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC
Điều 26. Về lễ tân, tiếp khách của Sở
1. Khách đến làm việc hay công tác phải đăng ký qua Văn phòng để được chỉ dẫn. Khách có nhu cầu làm việc với lãnh đạo Sở, phải đăng ký trước với Văn phòng về nội dung và thời gian để Văn phòng báo cáo lãnh đạo Sở sắp xếp, bố trí thời gian làm việc.
2. Trường hợp khách nước ngoài đến công tác làm việc phải phối hợp với cơ quan Công an, các ban ngành có liên quan để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách và cơ quan theo đúng pháp luật. Ngoài việc tuân thủ các quy định của Điều này, công chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị có liên quan còn phải chấp hành đầy đủ Quy định về việc đón tiếp và quản lý hoạt động của người nước ngoài thuộc địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Điều 27. Đi công tác
1. Lãnh đạo Sở đi công tác, các phòng, đơn vị thuộc Sở được giao chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ để chuyến công tác đạt hiệu quả.
2. Trưởng phòng thuộc Sở đi công tác cơ sở phải có kế hoạch trước. Tuỳ nội dung chuyến đi công tác để tổ chức hình thức đi công tác cho phù hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước hoặc không báo trước cho cơ sở. Khi đi công tác cơ sở, làm việc với các đơn vị, địa phương đều phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Sở. khi kết thúc đợt công tác Trưởng phòng phải báo cáo kết quả làm việc với Giám đốc sở hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực công tác.
3. Lãnh đạo sở khi đi công tác ngoài tỉnh phải thực hiện theo quy chế của UBND tỉnh.
4. Văn phòng căn cứ chương trình, kế hoạch đi công tác của lãnh đạo Sở và chương trình, kế hoạch đi công tác của các phòng chuyên môn đã được lãnh đạo Sở phê duyệt, lựa chọn hình thức, chuẩn bị phương tiện đi công tác cho phù hợp.
CHƯƠNG VI
KHAI THÁC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THÔNG TIN
Điều 28. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin
1. Giám đốc Sở là người phát ngôn và cung cấp thông tin của Sở cho báo chí và các tổ chức có liên quan. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và pháp luật những thông tin cung cấp.
2. Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải chấp hành nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tài liệu theo Quy chế đảm bảo bí mật của Nhà nước, của ngành; phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn.
3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp: những vấn đề thuộc bí mật, nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước; những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến; những vấn đề không thuộc phạm vi quyền hạn của người phát ngôn.
Điều 29. Trách nhiệm của Giám đốc Sở
1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính xác về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực mình quản lý.
2. Trả lời phỏng vấn của cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đưa tin để cơ quan thông tin đại chúng đăng bài, phát tin tuyên truyền cho công tác của cơ quan đơn vị; đề nghị cải chính những nội dung đăng, phát tin sai sự thật.
3. Tăng cương quản lý công tác thông tin, báo chí chuyên ngành: không để lộ các thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật của nhà nước.
Điều 30. Tiếp nhận, lưu giữ và chuyển thông tin
1. Công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện khai thác, sử dụng chuyển thông tin trên mạng tin học của Bộ và UBND tỉnh, phải nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính của UBND tỉnh Đăk Nông và của các bộ, ngành có liên quan.
2. Khuyến khích trao đổi thông tin thông thường trên mạng và giữa các đơn vị, cá nhân để giải quyết công việc. Các phòng chủ động theo dõi thông tin trên mạng tin học của Bộ, ngành có liên quan để kịp thời truy cập các văn bản chỉ đạo, điều hành và các thông tin do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ, ngành liên quan để quán triệt và thực hiện.
3. Công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện khai thác, sử dụng văn bản, tài liệu và các hồ sơ, số liệu có liên quan của Sở, phải tuyệt đối tuân thủ quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tất cả các quan hệ tiếp xúc, cung cấp thông tin - tài liệu - số liệu, trả lời phỏng vấn, phát ngôn...của bất cứ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở phải chịu sự kiểm duyệt và đồng ý của Giám đốc Sở để đảm bảo bí mật Nhà nước.
Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan khi chưa được phép của Giám đốc Sở hoặc vì mục đích vụ lợi. Cá nhân vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương VII
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
1. Khi đến liên hệ, làm việc với Sở Xây dựng, tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ cần thiết (Giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân...), nêu rõ địa chỉ nơi ở hoặc cơ quan công tác của mình và nội dung cần làm việc với công chức thường trực tại Phòng tiếp dân.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế làm việc của Sở, Quy chế hoạt động của Tổ tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện theo sự hướng dẫn của công chức chuyên môn trực tiếp thụ lý, giải quyết.
3. Có quyền phản ánh trực tiếp với Giám đốc Sở hoặc thông qua đường dây nóng, khi công chức, viên chức và người lao động của Sở có thái độ hách dịch, cửa quyền; nhũng nhiễu; hoặc có các hành vi tiêu cực, lợi dụng quyền hạn để trục lợi.
Sở Xây dựng không làm việc với đại diện tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ yêu cầu giải quyết hồ sơ nhưng trong tình trạng có hơi men rượu, bia hoặc có lời thô bạo, cử chỉ thiếu lịch sự, thiếu văn hoá.
Điều 32. Trách nhiệm của Giám đốc Sở
1. Thực hiện chế độ tiếp công dân theo định kỳ và chỉ đạo Chánh Thanh tra sở, thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.
3. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp tại cơ quan.
Điều 33. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra
1. Phối hớp với các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu cho Giám đốc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Giám đốc Sở. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.
2. Chủ trì xây dựng lịch tiếp dân; tổ chức việc tiếp nhận, phân loại và đề xuất phương án giải quyết, trả lời đơn thư, khiếu nại của công dân trình Giám đốc xem xét quyết định.
3. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
Điều 34. Trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
1. Thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện các quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị mình.
2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, quyết định của Giám đốc sở, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
3. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý của mình.
CHƯƠNG VIII:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 35. Khen thưởng và kỷ luật
1. Khen thưởng: Công chức, viên chức và người lao động của Sở thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chấp hành nghiêm các quy
định trong quy chế này và các quy định của pháp luật sẽ được đề nghị xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Kỷ luật: Công chức, viên chức và người lao động của Sở không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định trong quy chế này và các quy định khác của pháp luật thì bị xử lý kỷ luật theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 36. Điều khoản thi hành
Điều 36. Điều khoản thi hành
1. Quy chế này là cơ sở pháp lý để toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thống nhất thực hiện.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề gì vướng mắc cần sửa đổi bổ sung thì phản ảnh kịp thời với lãnh đạo Sở (qua Văn phòng) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
3. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.
 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Gia Dũng