Triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ (14/11/2019)
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 5228/UBND- KTN về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1907/SXD-CCGĐ ngày 25/10/2019 về triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. UBND tỉnh Đắk Nông có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

- Cơ cấu chi phí các khoản mục trong bảng tổng mức đầu tư, dự toán xây công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, vì vậy các chủ đầu tư áp dụng theo đúng quy định tại Nghị định này.

- Việc áp dụng định mức chuyên ngành xây dựng, định mức tỷ lệ % để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây công trình xây dựng như: Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng,…: Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành định mức chuyên ngành xây dựng, định mức tỷ lệ, …, tuy nhiên hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, do đó tiếp tục áp dụng các bộ định mức trước đây do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành công bố và các định mức tỷ lệ  quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Xử lý chuyển tiếp theo Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ:

- Dự án được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai thực hiện thì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

- Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai (do cơ quan có thẩm quyền dừng triển khai, các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây dựng và các công việc khác chưa triển khai thực hiện hoặc phê duyệt kế hoạch đấu thầu) thì các hoạt động quản lý chi phí  đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Trường hợp các dự án phê duyệt kể từ ngày có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các nội dung tại Công văn này. Trường hợp các đơn vị tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP gây ách tắc hoặc chậm trễ trong hoạt động đầu tư xây dựng thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và theo quy định pháp luật.

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý nội dung đề xuất tại Công văn số 1907/SXD-CCGĐ, ngày 25/10/2019 nêu trên, tổ chức giám sát theo dõi việc thực hiện các nội dung tại công văn này.

Yêu cầu các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và các chủ đầu tư triển khai thực hiện./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  487 Bản in Quay lại

Liên kết web