Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG

08/04/2019

I. Lãnh đạo Sở

 
 
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở 
SĐT: 0905.363.456
 
 

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Phan Anh Tuấn

Sinh ngày: 10/11/1981

Quê quán: Xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc 

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0905.363.456

Email: tuanpa.sxd@daknong.gov.vn

- Từ 10/2006 đến 6/2010: Chuyên viên  Phòng Thẩm định dự án - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

- Từ 7/2010 đến 12/2013: Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị Nội bộ -  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

- Từ 01/2014 đến 12/2014: Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý cán bộ nguồn của tỉnh - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

- Từ 01/2015 đến 10/2019:  Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

- Từ 11/2019 đến 12/7/2020: Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

- Từ 13/7/2020 đến nay: Giám đốc Sở

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Xây dựng và những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng; ký các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quan trọng trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan; quản lý, chỉ đạo theo chế độ Thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Là Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Xây dựng

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; thi đua khen thưởng, kỹ luật; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỹ luật, xét nâng lương

+ Chỉ đạo điều hành: Chi cục Giám định xây dựng; Phòng Quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

+ Trực tiếp giải quyết các vấn đề đột xuất có liên quan đến các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã. Chịu trách chung về quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Là người phát ngôn chính của cơ quan.

 
Họ và tên: Trần Ngọc Lâm
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy -  Phó Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0914141085
 

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Trần Ngọc Lâm

Sinh ngày: 13/08/1966

Quê quán: Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0914141085

Email: lamtn.sxd@daknong.gov.vn

- Từ 1/1996 đến 12/2003: Cán sự phòng Quản lý nhà và công trình đô thị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk

- Từ 01/2004 đến 7/2009: Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch đô thị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 8/2009 đến 12/2009: Quyền Trưởng phòng Hạ Tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 01/2010 đến 10/2011: Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 11/2011 đến nay:  Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh  Đăk Nông

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; công tác kiểm tra chất lượng công trình; công tác cải cách hành chính, Công tác ISO, công nghệ thông tin của Sở; Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các phòng: Kinh tế và Quản lý xây dựng; Thanh tra Sở  và Trung tâm quy hoạch xây dựng Đăk Nông

- Là người phát ngôn của cơ quan khi được ủy quyền; Chủ tài khoản thứ 2 của đơn vị

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam
Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở
Điện thoại di động: 0913.475.504

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Sinh ngày: 21/7/1968

Quê quán: Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa 

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0913.475.504

Email: namnv.sxd@daknong.gov.vn

- Từ năm 1991 đến 1995: Chuyên viên phòng kỹ thuật giám định Sở Xây dựng Đắk Lăk

- Từ năm 1995 đến 2003: Trưởng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm kỹ thuật xây dựng-  Sở Xây dựng Đắk Lăk

- Từ 12/2003 đến 02/2004: Điều động đến công tác tại Sở Xây dựng Đắk Nông

- Từ 03/2004 đến 05/2009: Phó giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông

- Từ 6/2009 đến 02/2015: Phó giám đốc Ban quản lý phát triển khu đô thị mới Đắk Nông 

- Từ 3/2015 đến 10/2015: Phó giám đốc Ban quản lý phát triển khu đô thị mới và công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông

- Từ 11/2015 đến 3/2020: Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng & Công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 4/2020 đến 6/2020: Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 7/2020 đến 19/8/2020: Phó giám đốc Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 20/8/2020 đến nay: Phó giám đốc Sở Xây dựng.

 * Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các phòng: Hạ tầng kỹ thuật & Quản lý nhà; Văn phòng Sở ( trừ những lĩnh vực do Giám đốc Sở phụ trách)

- Là người phát ngôn của cơ quan khi được ủy quyền; Chủ tài khoản thứ 3 của đơn vị

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

 

STT  Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I Văn phòng    
1 Nguyễn Thị Nguyên Chánh Văn phòng 0903539269
2 Văn Thị Thanh Thảo Phó chánh văn phòng 0912608779
3 Mai Văn Việt  Chuyên viên 0987789383
4 Lương Quang Tân Chuyên viên 0905664185
5 Lâm Thị Thu Quyên Kế toán 0905353747
6 Võ Thị Thanh Huyền Văn thư 0935938886
7 Lê Tiến Thực Lái xe 0905199660
8 Hoàng Công Nghị Lái xe 0973154848
9 Trần Thị Vân Anh  Tạp vụ 0919761287
II Thanh tra    
10 Nguyễn Hồng Hà  Chánh Thanh Tra 0982767456
11 Nguyễn Kết Phó Chánh TTra 0905796415
12 Trần Bá Tùng Thanh tra viên 0912996366
13 Lê Thị Huệ Chuyên viên  
III Phòng QHKT & PTĐT    
14 Hà Xuân Bình  Trưởng phòng  0935434567
15 Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng phòng 0914250052
16 Trương Thị Phương Thảo Chuyên viên  0914.083.486
17 Ngô Đức Toàn  Chuyên viên 0914560970
18 Trần Thanh Bình  Chuyên viên 0949000440
IV Phòng  HTKT & QLN    
19 Võ Thanh Cường Trưởng phòng  0987505555
20 Trịnh Quang Thự   Phó Trưởng phòng 0935500393
21 Trương Minh Đức Chuyên viên 0913788419
22 Nguyễn Văn Thủy  Chuyên viên 0935500393
23 Võ Trung Kiên Chuyên viên 01678827144
V Phòng KT& Quản lý HĐXD    
24 Trương Văn Vinh Trưởng phòng  0918875705
25 Nguyễn Đăng Ký Phó Trưởng phòng 0982592575
26 Đoàn Bích Thảo  Chuyên viên 01689961379
27 Nguyễn Văn Đức Chuyên viên 0984009379
28 Nguyễn Quang Trường Chuyên viên 0915021704
VI Chi cục giám định     
29 Phạm Ngọc Oanh  Chi cục trưởng 0913436462
30 Tạ Tùng Chi cục phó 0935937379
31 Tại Quốc Đạt Chuyên viên 0979593773
32 Nguyễn Thị Thanh Mai Chuyên viên 0975435414
33 Lê Văn Quốc Ánh  Chuyên viên  0906537559
34 Nguyễn Quốc Học  Chuyên viên  0978202404
35        Nguyễn Vũ Nguyên                       Chuyên viên                              0944837968  

III.  Các đơn vị trực thuộc Sở

STT Tên tổ chức/ Cá nhân Số điện thoại Chức vụ
I Trung tâm Quy hoạch xây dựng 02613703700  
1 Trần Ngọc Hùng 0932484979 Giám đốc

 

Liên kết web
.