Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG

08/04/2019

I. Lãnh đạo Sở

 

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Phan Nhật Thanh

Sinh ngày: 02/04/1980

Quê quán: Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đô thị và Công trình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0357.668.668

Email: thanhpn.sxd@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác

- Từ 9/2004 - 11/2006: Chuyên viên phòng kỹ thuật giám định, Bí thư chi đoàn - Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

- Từ 12/2006 - 11/2009: Chuyên viên phòng thẩm định dự án đầu tư, Bí thư chi đoàn - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

- Từ 12/2009 -11/2014: Phó chánh văn phòng - Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Từ 12/2014  - 04/2017: Trương phòng Đào tạo cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Từ 04/2017 - 11/2019: Phó giám đốc Sở kiêm Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông.

- Từ 11/2019 - 03/2022: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ĐắkRlấp.

- Từ 04/2022 - 6/2023: Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện ĐắkRlấp.

-Từ 01/7/2023 - Nay: Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Xây dựng và những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng; ký các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quan trọng trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan; quản lý, chỉ đạo theo chế độ Thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Là Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Xây dựng

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức bộ máy hoạt động, quản lý công chức, viên chức và người lao động; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương.

+ Chỉ đạo điều hành: Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị; Thanh tra Sở.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

+ Trực tiếp giải quyết các vấn đề đột xuất có liên quan đến các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Chịu trách nhiệm chung về quản lý nhà nước thuộc  ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Là người phát ngôn chính của cơ quan.

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Trần Ngọc Lâm

Sinh ngày: 13/08/1966

Quê quán: Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0914141085

Email: lamtn.sxd@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác

- Từ 1/1996 đến 12/2003: Cán sự phòng Quản lý nhà và công trình đô thị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Lăk

- Từ 01/2004 đến 7/2009: Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch đô thị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 8/2009 đến 12/2009: Quyền Trưởng phòng Hạ Tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 01/2010 đến 10/2011: Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

- Từ 11/2011 đến nay:  Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh  Đăk Nông

* Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các phòng: Kinh tế và Quản lý hoạt động xây dựng; Trung tâm quy hoạch xây dựng Đắk Nông.

- Chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên.

 

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

Sinh ngày: 21/7/1968

Quê quán: Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa 

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0913.475.504

Email: namnv.sxd@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác

- Từ năm 1991 đến 1995: Chuyên viên phòng kỹ thuật giám định Sở Xây dựng Đắk Lăk

- Từ năm 1995 đến 2003: Trưởng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm kỹ thuật xây dựng-  Sở Xây dựng Đắk Lăk

- Từ 12/2003 đến 02/2004: Điều động đến công tác tại Sở Xây dựng Đắk Nông

- Từ 03/2004 đến 05/2009: Phó giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng tỉnh Đắk Nông

- Từ 6/2009 đến 02/2015: Phó giám đốc Ban quản lý phát triển khu đô thị mới Đắk Nông 

- Từ 3/2015 đến 10/2015: Phó giám đốc Ban quản lý phát triển khu đô thị mới và công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông

- Từ 11/2015 đến 3/2020: Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng & Công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 4/2020 đến 6/2020: Phó giám đốc phụ trách Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 7/2020 đến 19/8/2020: Phó giám đốc Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng công nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Từ 20/8/2020 đến nay: Phó giám đốc Sở Xây dựng.

 * Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, tiêu chuẩn ISO, công nghệ thông tin.

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, Bon kết nghĩa.

- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các phòng: Quản lý chất lượng công trình, Văn phòng (Trừ những lĩnh vực do Giám đốc Sở phụ trách).

- Là người phát ngôn của cơ quan khi được ủy quyền; Chủ tài khoản thứ 3 của đơn vị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

 

* Tiểu sử tóm tắt:

Họ và tên: Võ Thanh Cường

Sinh ngày: 10/02/1980

Quê quán: xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Xây dựng, kỹ thuật công trình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0987.505.555

Email: cuongvt.sxd@daknong.gov.vn

* Quá trình công tác

Tháng 5/2003 đến Tháng 8/2004: Cán bộ kỹ thuật, Công ty CP xây dựng số 5 – TPHCM

Tháng 9/2004 đến Tháng 7/2005: Chuyên viên phòng Quản lý Quy hoạch – Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Tháng 8/2005 đến Tháng 8/2010: Trưởng phòng Quản lý dự án – Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đắk Nông

Tháng 9/2010 đến Tháng 8/2011: Phó phòng Nhà ở, công sở và kinh doanh bất động sản - Sở Xây dựng Đắk Nông

Tháng 9/2011 đến 2/2019: Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Đắk Nông

Tháng 3/2019 tháng 5/2023: Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà – Sở Xây dựng Đắk Nông

Ngày 19/5/2023 đến nay: Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 2, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

 * Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành phòng: Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà.

- Là người phát ngôn của cơ quan khi được ủy quyền; Chủ tài khoản thứ 4 của đơn vị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

II. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Văn phòng

   

1

Nguyễn Thị Nguyên

Chánh Văn phòng

0903.539.269

2

Văn Thị Thanh Thảo

Phó chánh văn phòng

0912.608.779

3

Mai Văn Việt 

Chuyên viên

0987.789.383

4

Lương Quang Tân

Chuyên viên

0905.664.185

5

Hoàng Thị Điệp

Chuyên viên

0372.526.257

6

Nguyễn Thành Lam

Chuyên viên

0376.599.725

7

Lâm Thị Thu Quyên

Kế toán

0905.353.747

8

Võ Thị Thanh Huyền

Văn thư

0935.938.886

9

Lê Tiến Thực

Lái xe

0905.199.660

10

Hoàng Công Nghị

Lái xe

0973.154.848

11

Trần Thị Vân Anh 

Tạp vụ

0919.761.287

II

Thanh tra

   

12

Nguyễn Hồng Hà 

Chánh Thanh Tra

0982.767.456

13

Nguyễn Kết

Phó Chánh TTra

0905.796.415

14

Trần Bá Tùng

Thanh tra viên

0912.996.366

15

Lê Thị Huệ

Chuyên viên

0976.746.915

16

Điểu Kiên

Chuyên viên

0358.380.060

III

Phòng QHKT & PTĐT

   

17

Hà Xuân Bình 

Trưởng phòng

0935.434.567

18

Nguyễn Thanh Minh

Phó Trưởng phòng

0914.250.052

19

Trương Thị Phương Thảo

Chuyên viên

0914.083.486

20

Ngô Đức Toàn 

Chuyên viên

0914.560.970

21

Trần Thanh Bình 

Chuyên viên

0949.000.440

22

Nguyễn Thiện Ánh

Chuyên viên

0914.408.666

IV

Phòng  HTKT & QLN

   

23

Trịnh Quang Thự  

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

0782.784.567

24

Nguyễn Văn Thủy 

Chuyên viên

0935.500.393

25

Võ Trung Kiên

Chuyên viên

0914.998.208

V

Phòng KT& Quản lý HĐXD

   

26

Trương Văn Vinh

Trưởng phòng

0918.875.705

27

Nguyễn Đăng Ký

Phó Trưởng phòng

0982.592.575

28

Đoàn Bích Thảo 

Chuyên viên

0389.961.379

29

Nguyễn Văn Đức

Chuyên viên

098.4009379

30

Nguyễn Quang Trường

Chuyên viên

0915.021.704

VI

Phòng QLCLCT

   

31

Phạm Ngọc Oanh 

Trưởng phòng

0913.436.462

32

Tạ Tùng

Phó trưởng phòng

0935.937.379

33

Tại Quốc Đạt

Chuyên viên

0979.593.773

34

Lê Văn Quốc Ánh 

Chuyên viên

0906.537.559

35

Nguyễn Vũ Nguyên

Chuyên viên

0944.837.968

III Đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm QHXD )

STT 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc Hùng

Giám đốc Trung tâm

0932.484.979


 

 

Liên kết web
.