Kế hoạch
Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 10/01/2024

Ngày 09/01/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SXD về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông năm 2023 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 12/10/2023

Ngày 11/10/2023 UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 657/KH-UBND về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Đắk Nông năm 2023 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 28/12/2022

Ngày 27/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2464/KH-SXD về việc Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 17/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/01/2022 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022, Ngày 16/3/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 420/KH-SXD về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, với những nội dung sau:

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 14/03/2022

Ngày 02/3/2022, Sở Thông tin & truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-STTTT về việc Thông tin, tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030 14/03/2022

Ngày 07/3/2022 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030.

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 23/12/2021

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2590/KH-SXD về việc Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 -2025 21/12/2021

Ngày 20/12/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2556/KH-SXD về việc thực hiện chương trình hành động các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 -2025.

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web