Kế hoạch
Kế hoạch
536/KH-UBND 18/10/2019

Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Xây dựng Đắk Nông 26/09/2019

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũngNgày23/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1717/KH-SXD về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Xây dựng Đắk Nông.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 20/09/2019

Ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1697/KH-SXD về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” của Sở Xây dựng Đắk Nông 20/09/2019

Ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1696/KH-SXD về việc thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” của Sở Xây dựng Đắk Nông.

288/KH-UBND 12/06/2019

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019 21/05/2019

Ngày17/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2019.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,285
Trong ngày: 38
Trong tháng: 4,077
Trong năm: 4,077