Kế hoạch
Kế hoạch triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/08/2021

Ngày 04/08/2021, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 527/KH-UBND triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 03/02/2021

Ngày 01/02/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-SXD về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 05/08/2020

Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020.

647/QĐ-UBND 11/05/2020

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 09/03/2020

Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-SXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

536/KH-UBND 18/10/2019

Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Xây dựng Đắk Nông 26/09/2019

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũngNgày23/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1717/KH-SXD về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Sở Xây dựng Đắk Nông.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 20/09/2019

Ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1697/KH-SXD về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” của Sở Xây dựng Đắk Nông 20/09/2019

Ngày 19/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1696/KH-SXD về việc thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” của Sở Xây dựng Đắk Nông.

288/KH-UBND 12/06/2019

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Liên kết web
.