Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng năm 2024 của Sở Xây dựng 24/01/2024

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2024 như sau:

Mục tiêu chất lượng của Sở Xây dựng năm 2020 28/09/2020

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020 như sau

Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau

Mục tiêu chất lượng năm 2019 14/11/2019

Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Xây dựng Đăk Nông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau:

Liên kết web