Công tác về phòng chống tham nhũng
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I năm 2021 23/03/2021

Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 510/BC-SXD về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I năm 2021.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 12/03/2021

Ngày 12/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 446/BC-SXD về việc Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 10/03/2021

Ngày 10/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 435/KH-SXD về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2021 24/02/2021

Ngày 18/02/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 342/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2021 24/02/2021

Ngày 14/01/201, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 57/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2021.

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 11/12/2020

Ngày 11/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2232/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2020 11/12/2020

Ngày 11/12/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2231/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2037/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2020 14/10/2020

Ngày 14/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1847/BC-SXD về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2020. 18/09/2020

Ngày 17/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1689/BC-SXD về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm 2020.

Liên kết web
..