Thanh tra xây dựng
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện ĐắkR’lấp 14/06/2021

Ngày 10/6/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện ĐắkR’lấp.

Quyết định về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư 02/12/2020

Ngày 01/12/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 297/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư.

Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 20/11/2020

Ngày 19/11/2020, Đoàn thanh tra 206 của Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2112/TB-ĐTT.SXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 11/11/2020

Ngày 04/11/2020, Đoàn thanh tra 206 của Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1987/TB-ĐTT.SXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

Kết luận Thanh tra về thực hiện công tác đầu tư xây dựng các Công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐắkRlấp làm chủ đầu tư 13/10/2020

Ngày 30/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 1758/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các Công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐắkRlấp làm chủ đầu tư.

Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 13/10/2020

Ngày 09/10/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐắkRlấp 11/05/2020

Ngày 11/5/2020, Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng đã có Thông báo số 762/TB-ĐTT.SXD về việc thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện ĐắkRlấp.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông 08/01/2020

Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-SXD về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 08/01/2020

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2342/BC-SXD về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 08/01/2020

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2336/BC-SXD về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Liên kết web
.