Quản lý CLCT
Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. 24/08/2023

Ngày 23/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1594/SXD-CLCT gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án và PTQĐ các huyện, thành phố Gia Nghĩa;Các đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 05/01/2023

Ngày 04/01/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 22/SXD-CLCT gửi: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông..

Điều chỉnh Khoản 2, Mục I Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông. 01/11/2021

Ngày 22/10/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 14/07/2021

Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ gửi Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đá Bazan, granit 12/07/2021

Ngày 07/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1219/SXD-CCGĐ gửi Công ty THNHH sản xuất, thương mại đá Bazal Đắk Mil (Địa chỉ: Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đá Bazan, granit

Hướng dẫn công tác quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/07/2021

Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1230/SXD-CCGĐ gửi: Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn công tác quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 29/04/2021

Ngày 28/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 734/SXD-CCGĐ gửi: Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 15/03/2021

Ngày 12/3/2021 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh. 28/08/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1531/SXD-CCGĐ gửi: UBND các huyện, TP Gia Nghĩa; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Tập Đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - CN Đắk Nông; Công ty viễn thông Đắk Nông; Mobiphone Đắk Nông về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1). 13/07/2020

Ngày 10/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1207/SXD-CCGĐ gửi Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp về hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1).

Liên kết web
.