Thanh tra - Kiểm tra
Kết luận thanh tra các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư 10/08/2021

Ngày 08/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận số 1228/KL-SXD về thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình xây dựng do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Kế hoạch kiểm tra các công trình san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 10/03/2021

Ngày 10/3/2021,Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 433/KH-ĐKT về kiểm tra các công trình san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công trình san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 09/03/2021

Ngày 09/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công trình san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/02/2021

Ngày 25/02/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. 03/02/2021

Ngày 29/01/2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-TT.SXD về việc Thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2020

Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định cấp giấy phép xây dựng của các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư 15/07/2020

Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ đầu tư.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 08/07/2020

Ngày 17/3/2020, Đoàn kiểm tra chất lượng công trình Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 413 /KH-ĐKT về kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 08/07/2020

Ngày 17/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. 06/07/2020

Ngày 14/5/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Liên kết web
.