Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 12/04/2024

Ngày 05/4/2024 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa 15/02/2024

Ngày 06/02/2024, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Báo cáo kết quả chỉ số DDCI năm 2021 và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số DDCI năm 2022 07/06/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2902/UBND-KT ngày 02/6/2022 về việc tổ chức Hội nghị công bố, đánh giá chỉ số DDCI, Par Index tỉnh Đắk Nông năm 2021 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, DDCI, Par Index trong thời gian tới. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của chỉ số DDCI năm 2021 và đề xuất các giải pháp nhằm cải nhằm cải thiện chỉ số DDCI năm 2022

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực trạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và các huyện năm 2020 30/03/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2021 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Hội thảo công bố kết quả, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan để các đơn vị biết và triển khai các giải pháp cải thiện trong thời gian tới. Theo đó, Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành năm 2019 02/07/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1819/UBND-KTTH ngày 15/4/2020 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Hội thảo công bố kết quả, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và gửi kết quả đến các đơn vị để đăng tải và đánh giá.

Liên kết web