Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực trạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và các huyện năm 2020 30/03/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2021 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Hội thảo công bố kết quả, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan để các đơn vị biết và triển khai các giải pháp cải thiện trong thời gian tới. Theo đó, Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành năm 2019 02/07/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1819/UBND-KTTH ngày 15/4/2020 về việc công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất không tổ chức Hội thảo công bố kết quả, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và gửi kết quả đến các đơn vị để đăng tải và đánh giá.

Liên kết web
.