Quản lý sử dụng nhà ở
Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2023. 03/10/2023

Ngày 02/10/2023, Sở Xây dưng đã ban hành công văn số 1913/SXD-HT&QLN gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý III/2023.

Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2023 27/03/2023

Ngày 23/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 455/SXD-HT&QLN gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2023

Báo cáo công tác thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Đắk Nông. 24/02/2021

Ngày 26/01/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 149/BC-SXD về việc báo cáo công tác thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Đắk Nông.

Cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 13/10/2020

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1824/SXD-HT&QLN về việc cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 02/07/2020

Ngày 30/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1140/SXD-HT&QLN về việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Liên kết web