Thi đua khen thưởng
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2023 14/12/2023

Ngày 14/12/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-SXD về việc ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2023

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Sở Xây dựng 05/12/2023

Ngày 01/12/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Sở Xây dựng

Liên kết web