Báo cáo
Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 05/03/2024

Ngày 04/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 389/BC-SXD gửi Bộ Xây dựng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023

Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh của tỉnh trong 20 năm. 15/09/2023

Ngày 14/9/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1760/SXD-KT&QLHĐXD gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh của tỉnh trong 20 năm.

Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý II/2023 09/06/2023

Ngày 07/6/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 991/SXD-HT&QLN gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý II/2023.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 03/2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 04/2023 của Sở Xây dựng 15/03/2023

Ngày 15/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 382/BC-SXD về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 03/2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 04/2023 của Sở Xây dựng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 03/2023 15/03/2023

Ngày 15/3/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 381/BC-SXD về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 03/2023.

Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và xây dựng kế hoạch triển khai lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 07/06/2022

Thực hiện Công văn số 1154/BXD-QHKT, ngày 07/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Công văn số 1795/UBND-KT, ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Ngày 27/05/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 928/BC-SXD về việc rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và xây dựng kế hoạch triển khai lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 26/08/2021

Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1599/SXD-HT&QLN gửi Bộ Xây dựng về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. 26/02/2021

Ngày 26/02/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Báo cáo số 378/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Liên kết web