Công tác tổ chức cán bộ
Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế công chức 18/09/2020

Ngày 17/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1688/SXD-VP gửi Sở Nội vụ về việc rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Sở Xây dựng 24/06/2020

Ngày 05/4/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-SXD về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Sở Xây dựng theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP.

Danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2019. 24/06/2020

Ngày 25/4/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 725/SXD-VP về việc tổng hợp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2019.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 24/06/2020

Ngày 19/4/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 590/SXD-VP về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018.

Kế hoạch biên chế công chức hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng 24/06/2020

Ngày 8/6/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 969/KH-SXD về Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021.

Báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 24/06/2020

Ngày 20/2/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 230/BC-SXD về việc báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019 24/06/2020

Ngày 10/1/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019

Liên kết web
.