Văn bản QPPL
Văn bản QPPL
43/2019/QH14 01/07/2020

Luật Giáo dục

40/2019/QH14 01/07/2020

Luật Kiến trúc

07/2019/TT-BXD 01/01/2020

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

05/2019/TT-BXD 01/12/2019

Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

68/2019/NĐ-CP 01/10/2019

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

04/2019/TT-BXD 01/10/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

03/2019/TT-BXD 15/09/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

63/2019/NĐ-CP 01/09/2019

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

59/2019/NĐ-CP 15/08/2019

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

01/2019/TT-BXD 15/08/2019

Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây Dựng Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Các bài viết khác
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
70,412
Trong ngày: 129
Trong tháng: 3,910
Trong năm: 20,481