Văn bản QPPL
Văn bản QPPL
43/2019/QH14 01/07/2020

Luật Giáo dục

40/2019/QH14 01/07/2020

Luật Kiến trúc

07/2019/TT-BXD 01/01/2020

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

08/VBHN-BXD 17/12/2019

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

09/VBHN-BXD 17/12/2019

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

05/2019/TT-BXD 01/12/2019

Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

06/VBHN-BXD 22/11/2019

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

07/VBHN-BXD 22/11/2019

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

68/2019/NĐ-CP 01/10/2019

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

04/2019/TT-BXD 01/10/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Các bài viết khác
 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,485
Trong ngày: 99
Trong tháng: 4,277
Trong năm: 4,277