Văn bản QPPL
13/2023/TT-BNV 15/10/2023

TT số 13/2023/TT-BNV về việc hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

12/2023/TT-BNV 01/10/2023

Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ Nội vụ về việc Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức,thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

56/2023/NĐ-CP 15/08/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

43/2023/NĐ-CP 15/08/2023

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

29/2023/NĐ-CP 20/07/2023

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế

21/2023/QĐ-UBND 05/07/2023

Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

11/2022/QH15 01/07/2023

Luật Thanh tra

13/2023/NĐ-CP 01/07/2023

Nghij định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

11/2022/QH15 01/07/2023

Luật Thanh tra

12/2022/QH15 01/07/2023

Luật Dầu khí

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 5 1 2 3 4 5
Xem theo ngày :
Liên kết web
.