Văn bản QPPL
11/2024/QĐ-UBND 01/06/2024

Quyết định số 11/2024/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

48/2024/NĐ-CP 09/05/2024

Nghị định số 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

13/2023/TT-BXD 01/03/2024

Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

111/2024/QH15 18/01/2024

Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội: Về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

112/2024/QH15 18/01/2024

Nghị quyết số 112/2024/QH15 của Quốc hội: Về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

107/2023/QH15 01/01/2024

Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

76/2023/NĐ-CP 25/12/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

37/2023/QĐ-UBND 25/12/2023

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

85/2023/NĐ-CP 07/12/2023

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

10/2023/TT-BXD 05/12/2023

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 6 1 2 3 4 5 6
Xem theo ngày :
Liên kết web