Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Sở Xây dựng (05/12/2023)
Ngày 01/12/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại Sở Xây dựng

 

Theo đó, Quyết định Kiện toàn Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Sở Xây dựng, gồm các thành viên sau:

    1. Đ/c Phan Nhật Thanh Bí thư đảng ủy – Giám đốc sở: Chủ tịch Hội đồng;

    2. Đ/c Trần Ngọc Lâm Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc sở: Phó chủ tich Hội đồng;

    3. Đ/c Nguyễn Văn Nam Phó Giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn: Thành viên;

    4. Đ/c Võ Thanh Cường Phó Giám đốc sở: Thành viên;

    5. Các đồng chí trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc thuộc Sở: Thành viên;

    6. Chánh văn phòng Sở: Thư ký;

    7. Bí thư chi đoàn: Thành viên;

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Sở Xây dựng.

 Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức có liên quan và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

   

Văn phòng

Lượt xem:  60 Bản in Quay lại

Liên kết web