Bảng giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 04/2024 27/05/2024

Ngày 24/05/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1145/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốGia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 04/2024.

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1đến tháng 3,Quý I năm 2024 22/04/2024

Ngày 22/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 825/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 1đến tháng 3,Quý Inăm 2024

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 03/2024 12/04/2024

Ngày 12/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 735/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 03/2024

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/2024 20/03/2024

Ngày 19/3/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 526/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốGia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 02/2024

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 01/2024 20/03/2024

Ngày 20/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 302/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốGia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 01/2024

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 12/2023 14/12/2023

Ngày 13/12/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2566/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 12/2023

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 11/2023 14/12/2023

Ngày 04/12/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2497/SXD-KT&QLHĐXD gửi:Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 11/2023

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 10/2023 21/11/2023

Ngày 13/11/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2295/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốGia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 10/2023

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2023 25/10/2023

Ngày 23/10/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2081/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9 và Quý III/2023

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 9/2023 17/10/2023

Ngày 17/10/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2030/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 9/2023

Trang 1 trên tổng số 5 1 2 3 4 5
Xem theo ngày :
Liên kết web