Tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019
Tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019 (04/07/2019)
Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập. Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, nhất là của Đoàn viên,thanh niên; qua đó, quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019.
doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Trên cơ sở Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh, về việc hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh, góp phần tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh và bền vững sau khi thành lập.

- Đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, nhất là của Đoàn viên, thanh niên; qua đó, quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

2. Yêu cầu

- Các đề án dự thi đảm bảo tính khả thi, tính sáng tạo và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cuộc thi cần thu hút đông đảo các đối tượng trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia.

- Quá trình triển khai, tổ chức cuộc thi phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Việc chấm, đánh giá phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học và đảm bảo chất lượng.

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ chức phải chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung dự thi: Các ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi phải viết thành Đề án theo mẫu.

          2. Tiến độ thực hiện

2.1. Giai đoạn 1, trong tháng 5/2019: Phát động Cuộc thi (đã thực hiện).

2.2. Giai đoạn 2, từ ngày 01/6/2019-30/7/2019): Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia cuộc thi; tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuyết minh ý tưởng, đề án khởi nghiệp và tiếp nhận hồ sơ.

a. Tuyên truyền

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng nội dung tuyên truyền cung cấp thông tin cho các đơn vị; đồng thời tổ chức các đoàn khảo sát, phát hiện và hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, đề án khởi nghiệp,...

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hình thức đưa tin, bài về các hoạt động của cuộc thi đến toàn thể cộng đồng.

- Đoàn TNCS HCM tỉnh: Chỉ đạo, hướng các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước, nhằm thu hút sự tham gia của các thành phần xã hội.

- Các thành viên Ban tổ chức: Tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền (Website, tập san, thông tin, Hội nghị, Hội thảo,…) trong hệ thống quản lý đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về Cuộc thi đến mọi thành phần xã hội; chủ động điều tra, khảo sát phát hiện các cá nhân, tổ chức có ý tưởng, đề án khởi nghiệp tiềm năng, giới thiệu cho cơ quan thường trực Ban tổ chức để kịp thời hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng và hồ sơ thuyết minh tham dự cuộc thi.

b. Tiếp nhận hồ sơ

Các tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ban tổ chức cuộc thi thông qua 02 đơn vị:

a) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa. Điện thoại: 02613 503 696).

b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (Đường Quang Trung, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa. Điện thoại: 02613 544 410).

Lưu ý: Hồ sơ dự thi của các tổ chức, cá nhân phải đựng trong phong bì dán kín, ngoài bì ghi “Hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019”.

2.3. Giai đoạn 3, từ ngày 1/8-20/8/2019: Tổng hợp, phân loại ý tưởng, đề án và tổ chức đánh giá sơ khảo ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi.

Ban Thư ký cuộc thi tiếp nhận hồ sơ tiến hành tổng hợp, phân loại ý tưởng, đề án và dự kiến mời chuyên gia có chuyên môn phù hợp tương ứng với ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi, trình thường trực Ban tổ chức quyết định thành lập Hội đồng giám khảo.

Hội đồng xét chọn thẩm định và chấm điểm những ý tưởng, đề án theo các tiêu chí quy định để chọn vào vòng chung kết gửi lại Ban Thư ký cuộc thi.

2.4. Giai đoạn 4, từ ngày 21/8-30/8/2019: Tổ chức đánh giá chung khảo ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi.

Ban Thư ký tiếp nhận kết quả đánh giá của Hội đồng sơ khảo, dự kiến mời chuyên gia có chuyên môn phù hợp tương ứng với ý tưởng, đề án khởi nghiệp dự thi trình thường trực Ban tổ chức quyết định thành lập Hội đồng chung khảo để đánh giá, trong đó: có mời tác giả, đại diện nhóm tác giả, tổ chức có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trình bày trước Hội đồng.

Hội đồng giám khảo nghe trình bày, tiến hành đặt câu hỏi, tranh luận với tác giả, sau đó thảo luận và cho điểm độc lập đối với từng ý tưởng, đề án cụ thể.

Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp và sắp xếp kết quả đánh giá theo thứ tự từ cao xuống thấp và gửi lại Ban Thư ký cuộc thi. Danh sách xếp loại phải có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

2.5. Giai đoạn 5, từ ngày 1/9-30/9/2019: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ý tưởng, đề án khởi nghiệp; tổ chức tổng kết, trao giải; hỗ trợ kêu gọi vốn đầu tư.

3. Giải thưởng, cơ cấu giải thưởng:

Đối với các tác giả đạt giải ngoài Giấy chứng nhận và hoa của Ban tổ chức, giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả được quy định như sau:

- 01 Giải nhất: 10 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 01 Giải nhì: 8 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 01 Giải ba: 5 triệu đồng/giải và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 05 Giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, các tác giả, nhóm tác giả nằm trong tuổi Đoàn có ý tưởng, đề án tham gia đạt giải sẽ được Ban tổ chức chọn lọc đề nghị tặng Bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh để động viên, khích lệ; Các tác giả, nhóm tác giả là nữ có ý tưởng, đề án tham gia đoạt giải sẽ được Ban tổ chức chọn lọc đề nghị tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để động viên, khích lệ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Mức chi tổ chức Cuộc thi:

- Về mức chi giải thưởng: Vận dụng thực hiện theo Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

- Về mức chi tổ chức các hoạt động khác của cuộc thi như: thuê chuyên gia, doanh nhân để tham gia Hội đồng Giám khảo, hỗ trợ Ban tổ chức,…: Vận dụng thực hiện theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC, ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính, quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 và tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư)

a) Xây dựng các nội dung tuyên truyền, các biểu mẫu, phiếu đăng ký tham gia,… để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã triển khai tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi.

b) Xây dựng dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí tổ chức.

c) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung đến mọi thành phần xã hội.

          d) Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai cuộc thi, theo dõi và định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Ban tổ chức.

e) Tổ chức thành lập các Đoàn khảo sát, phát hiện và hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, đề án khởi nghiệp,...

          f) Tiếp nhận hồ sơ ý tưởng, đề án khởi nghiệp tham gia dự thi.

g) Thay mặt Trưởng Ban tổ chức theo dõi, chỉ đạo công tác đánh giá, xét chọn các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của Hội đồng Giám khảo.

h) Chủ trì tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ I năm 2019.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin của ngành về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi đến mọi thành phần xã hội.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nhận biết những nội dung cơ bản về sáng tạo và cách thể hiện ý tưởng, đề án khởi nghiệp.

c) Chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khoa học, công nghệ.

d) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ I năm 2019.

3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

a) Tuyên truyền trên trang tập san, thông tin của ngành về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi.

b) Chủ động rà soát và giới thiệu cho thường trực Ban tổ chức cuộc thi các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của thanh thiếu niên tham gia cuộc thi.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ban tổ chức thành lập Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký.

d) Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức cuộc thi.

e) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ I năm 2019.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin của ngành về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đoàn viên và mọi thành phần xã hội.

b) Tổ chức Lễ phát động cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019 (đã thực hiện).

c) Chủ động rà soát và giới thiệu cho thường trực Ban tổ chức các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của thanh thiếu niên tham gia cuộc thi.

d) Chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động để tổ chức cuộc thi; đồng thời, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi nhằm đạt kết quả cao.

e) Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức cuộc thi.

f) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ I năm 2019.

5. Văn phòng UBND tỉnh

a) Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến cuộc thi.

b) Tuyên truyền trên trang Cổng thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi rộng rãi đến mọi thành phần xã hội.

c) Phối hợp tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi lần thứ I năm 2019.

6. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các ý tưởng, đề án khởi nghiệp đạt giải, đảm bảo việc khen thưởng đúng quy định và kịp thời.

7. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Mở chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phổ biến thể lệ trước, trong và sau cuộc thi đến toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh biết, ủng hộ và hưởng ứng tham gia.

b) Thường xuyên đưa tin, bài về các nội dung liên quan.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi tại địa phương.

b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, ấn phẩm thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi rộng rãi đến mọi thành phần xã hội.

9. Các Sở, Ban, ngành; Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh

a) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi rộng rãi đến mọi thành phần xã hội.

b) Chủ động rà soát và giới thiệu cho thường trực Ban tổ chức các ý tưởng, đề án khởi nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia cuộc thi.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi tại địa phương.

b) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tập san, thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi rộng rãi đến mọi thành phần xã hội.

c) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động rà soát và giới thiệu cho thường trực Ban tổ chức các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, đề án khởi nghiệp của địa phương tham gia cuộc thi (tối thiểu mỗi huyện, thị có 02 ý tưởng, đề án khởi nghiệp tham gia).

d) Chỉ đạo việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng, đề án khởi nghiệp đoạt giải tham dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

f) Để tạo động lực khuyến khích sự tham gia và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp địa phương, UBND các huyện, thị xã căn cứ theo thẩm quyền có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức cấp huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân, các tác giả đoạt giải thuộc khu vực địa phương quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi để trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh, về việcTổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ I năm 2019)./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  40 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,775
Trong ngày: 119
Trong tháng: 3,567
Trong năm: 3,567