Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (09/03/2020)
Ngày 06/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 324/SXD-CCGĐ gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Thực hiện Công văn số 697/UBND-KTN ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ, trong đó giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng hướng dẫn thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu như sau:

- Trước 10 ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu công trình, hạng mục công trình chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành công trình, hạng mục công trình gửi về Sở Xây dựng (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh), kèm theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình, hạng mục công trình theo Phụ lục III thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện quy trình: Sau khi nhận được đủ hồ sơ và đảm bảo chất lượng, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu trong thời gian 8,5 ngày làm việc. (thủ tục, quy trình kiểm tra nghiệm thu và mẫu báo cáo được công bố tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc tham khảo trên website: https://dichvucong.daknong.gov.vn/).

Lưu ý : Chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ từng phần, theo đợt để thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu theo quy định tại Khoản 3, Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng hướng dẫn như trên để chủ đầu tư thực hiện./.

 

 

Chi cục Giám định xây dựng

Lượt xem:  246 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web