Hướng dẫn xử lý đối với định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành hoặc có nhưng chưa phù hợp. (23/04/2020)
Ngày 23/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành 642/SXD-KT&QLHĐXD gửi Các Sở: Giao Thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng - Công nghiệp; Giao Thông; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Các Ban Quản lý dự án khu vực; Các Chủ đầu tư về việc hướng dẫn xử lý đối với định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành hoặc có nhưng chưa phù hợp.

 

Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng. Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Thông tư 09/2019/TT-BXD và Thông tư 10/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng nhận thấy một số Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc xác định định mức dự toán xây dựng đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình.

Tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có quy định: “4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án hoặc gói thầu có trách nhiệm xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh theo thiết kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng;

b) Đối với các định mức dự toán xây dựng mới hoặc định mức dự toán xây dựng điều chỉnh, khi áp dụng tính toán xác định đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành thì người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình để xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt;

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn. Kết quả xây dựng định mức được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý. Chi phí cho việc tổ chức xây dựng định mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.”

Về vấn đề này, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Khi xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán xây dựng công trình điều chỉnh: Chủ đầu tư tổ chức xác định; tư vấn lập dự toán hoặc quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và nội dung này Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì tổ chức thẩm định và trình người Quyết định đầu tư phê duyệt định mức cùng với hồ sơ dự toán theo thẩm quyền, đảm bảo đúng các quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

2. Sau khi Hồ sơ dự toán được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi các định mức mới, định mức điều chỉnh về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi, phục vụ công tác quản lý và báo cáo Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý đối với định mức dự toán xây dựng chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành hoặc có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình như trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện.

 

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

Lượt xem:  112 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
..