Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 (25/03/2021)
Ngày 24/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STTTT về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

 

Với mục đích nhằm triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 283/KH-BCĐ ngày 30/01/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021” năm 2021; Kế hoạch số 135/KH-BCĐĐA ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2021, … tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới; nâng cao ý thức, lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của người dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số nội dung cần triển khai thực hiện cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới vùng biên giới bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở các khu vực đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Trong đó, tập trung phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật của nhân dân vùng biên giới; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật 2 về: quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Thông tin, tuyên truyền các công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật, …

- Nội dung và hình thức tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu qua. Tùy theo đặc điểm của từng địa phương và từng nhóm đối tượng để lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả và báo cáo kết quả triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

Văn phòng

Lượt xem:  77 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..