Nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Xây dựng. (30/05/2024)
Ngày 30/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1201/SXD-VP gửi Các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Xây dựng.

 

Theo đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ. Lãnh đạo Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh; thường xuyên quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013, ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 30/2019/QĐUBND ngày 24/11/2014, ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông.

- Thực hiện tốt nội dung, trách nhiệm đối với người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ đạo, điều hành, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; trong công tác cải cách hành chính; trong cải thiện chỉ số PCI để góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh…

- Quán triệt đến toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy định; hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và ứng xử trong giao tiếp văn minh, lịch sự; kịp thời ban hành văn bản xin lỗi đối với kết quả giải quyết TTHC trễ hạn; đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do, căn cứ quy định và hướng dẫn cụ thể để tổ chức, người dân dễ hoàn thiện, tránh trường hợp trả lại với lý do không thuyết phục, hướng dẫn nhiều lần.

2. Phòng Quy hoạch Kiến trúc và phát triển Đô thị: Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, Quy hoạch Đô thị.

3. Thanh tra Sở: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý quản lý trật tự xây dựng; triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

4 Phòng Quản lý chất lượng công trình: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác  nghiệm thu công trình trên địa bàn tỉnh

5. Phòng Kinh tế & Quản lý hoạt động xây dựng: Tăng cường thực hiện việc kiểm tra về công tác quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng của các chủ đầu tư.

Nhận được Công văn này, đề nghị các Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng trước ngày 30/10/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  57 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web