Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019 (12/11/2019)
Ngày 26/12/2018, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 2308/KH-SXD về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề ra 7 nội dung chính cụ thể:

 

1.  Mục tiêu:

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; Từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC và NLĐ).

- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị.

- Rà soát, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thành phần hồ sơ.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm quy định.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công vụ. Tổ chức bộ máy nhân sự theo đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan để nâng cao tính minh bạch thông tin quản lý.

- Thực hiện hiệu quả, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC do cơ quan các cấp phát động.

2. Những nội dung công tác cụ thể (xem chi tiết tại đây)

3. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Thủ trưởng các đơn vị phổ biến kế hoạch này đến toàn thể CCVC và NLĐ; Phân công cụ thể cán bộ phụ trách tham mưu công tác cải cách hành chính của đơn vị; Tập trung phối hợp thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các nhiệm vụ CCHC khác được giao.

- Văn phòng chủ trì phối hợp cùng với các phòng có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra;      Phân công cán bộ phụ trách, giao trách nhiệm đối với kết quả chấm điểm chỉ số CCHC gắn với kết quả đánh giá, phân loại cuối năm;

Theo dõi đôn đốc, nhắc nhở các phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này và báo cáo định kỳ hàng quý cho Giám đốc Sở;

Tham mưu quản lý sử dụng kinh phí CCHC theo quy định hiện hành./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  13 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,793
Trong ngày: 137
Trong tháng: 3,585
Trong năm: 3,585