Triển khai Nghị định số 09/2021/NĐCP; 10/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP (26/02/2021)
Ngày 25/02/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 365/SXD-KT&QLHĐXD gửi: Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực; về việc triển khai Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng; 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 06/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021 thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021 thay thế cho Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lựa thi hành kể từ ngày 26/01/2021 thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

Sở Xây dựng đề nghị các các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu các nội dung của Nghị định số 09/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Nghị định số 06/2021/NĐCP để triển khai thực hiện. Toàn văn nội dung Nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://chinhphu.vn mục hệ thống văn bản.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng biết và triển khai thực hiện ./.

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  127 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..