Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (16/05/2022)
Ngày 13/5/2022 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo đó, Quyết định Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gồm:

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị;

- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

2. Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đối với các đô thị, cụ thể:

Đơn vị tính: %

STT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

II

III ÷ V

1

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

45

43

2

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

43

40

3

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

40

40

4

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

40

40

Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ không vượt quá 5% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

Lợi nhuận định mức (LN) được tính với tỷ lệ 4% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

3. Quy định cụ thể một số hệ số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:

- Hệ số điều chỉnh (Hđc): trên địa bàn thành phố thuộc vùng III là 0,6; trên địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Đắk Nông thuộc vùng IV là 0,4.

- Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 0,2.

 Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là cơ sở để lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

 Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thống nhất thực hiện Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

File đính kèm

Phòng HTKT&QLN

Lượt xem:  297 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web