Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (28/11/2022)
Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, định mức dự toán kèm theo Quyết định này được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* Đối tượng áp dụng

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, áp dụng định mức dự toán kèm theo Quyết định này để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP), chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý chi phí, tham khảo định mức dự toán kèm theo Quyết định này để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

c) Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư tham khảo định mức dự toán kèm theo Quyết định này để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

* Quy định chuyển tiếp

Việc cập nhật chi phí đầu tư xây dựng theo định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện theo quy định tại khoản 8 điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

* Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022.

* Tổ chức thực hiện

Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến và hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù ban hành kèm theo Quyết định này. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

File đính kèm

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  381 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web