Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (15/03/2023)
Nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Ngày 13/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 350/KH-SXD về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở Xây dựng

 

 

Theo đó, Sở Xây dựng đã đặt ra một số nội dung cụ thể sau:

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại đơn vị

2. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.

3. Rà soát dịch vụ công trong lĩnh vực Xây dựng, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thành phần hồ sơ đã được sử dụng dữ liệu dân cư để nâng cao chất lượng phục vụ.

4. Quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.

5. Quán triệt các đơn vị, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch có liên quan không yêu cầu người dân xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số vì đã có trên mã QR của Thẻ Căn cước công dân gắn chíp

6. Đảm bảo an ninh, an toàn

Triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số  80/QĐ-STTTT ngày 06/05/2022; Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn, an ninh thông tin.

Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng và Thủ trưởng  đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể CCVC và NVLĐ được biết để thực hiện.

Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ  theo quy định.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  135 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web