Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (15/05/2024)
Ngày 14/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1034/SXD-TTr gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để biết và thực hiện việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên chủ động rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện theo đúng quy định (nếu có).

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện.

 

Thực hiệnKế hoạch số 303/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.Trên cơsở đó, Lãnh đạo Sở đề nghị các phòng chuyên môn,đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:-Tuyên truyền,phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm viquản lý để biết và thực hiệnviệc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.-Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên chủ động rà soátvăn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện theo đúng quy định (nếu có).Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện

Thanh Thảo - Văn phòng Sở (Nguồn CV số 1034/SXD-TTr)

Lượt xem:  47 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web