Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019.
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. (12/11/2019)
Ngày 18/1/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 118/SXD-VP gửi các trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2018; Kế hoạch số 2308/KH-SXD ngày 26/12/2018 về kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.  Triển khai, quán triệt Quyết định số 2070/QĐ-UBND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

2.  Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ thông tin báo cáo CCHC định kỳ.

4. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC theo thẩm quyền; công khai, niêm yết TTHC, phí/lệ phí; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình điện tử nội bộ; kịp thời cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử; chủ động kiểm tra, xử lý khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra.

5. Thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn; thực hiện đúng các nhiệm vụ đã phân cấp, tinh giản biên chế theo quy định.

6. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phần mềm văn phòng điện tử, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số; xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO điện tử.

7. Phân công cán bộ cụ thể phụ trách nhiệm vụ phối hợp tham mưu công tác cải cách hành chính.

8. Đề xuất những cá nhân có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính 2017-2018, nhằm đề xuất trình Lãnh đạo Sở khen thưởng theo kế hoạch số 451/KH-SXD ngày 18/4/2017.

Những văn bản triển khai, phân công nhiệm vụ, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc gửi về Văn phòng tổng hợp trước ngày 23/01/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  25 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,658
Trong ngày: 13
Trong tháng: 4,450
Trong năm: 4,450