Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (29/04/2020)
Ngày 29/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số /SXD-CCGĐ về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 513/UBND-KTHT ngày 24/3/2020 của UBND huyện Tuy Đức v/v hướng dẫn thực hiện việc chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng ý kiến như sau: Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 600/SXD-CCGĐ v/v hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong đó có nội dung hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc cơ chế đặc thù theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vì vậy đề nghị UBND huyện tuy Đức triển khai thực hiện theo hướng dẫn trên.

Sở Xây dựng ý kiến như trên để UBND huyện tuy Đức triển khai thực hiện.

Chi cục Giám định xây dựng

Lượt xem:  470 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web