Tổng kết thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tại Sở Xây dựng
Tổng kết thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tại Sở Xây dựng (13/11/2020)
Triển khai thực hiện Công văn số 3629/UBND-NCKSTT ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.

Trong những năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

I. Kết quả đạt được trong một số lĩnh vực cụ thể như sau:  

 1. Việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 07-NQ/TU

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (khóa XI) và các văn bản khác liên quan đến công tác CCHC; 100% Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, tham mưu ban hành đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật; Trên 90% số lượng, tỉ lệ văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; 100% thủ tục hành chính được công bố kịp thời qua các hình thức theo quy định, 33/33 thủ tục hành chính được cắt giảm trên 20% thời gian giải quyết, đạt 100%; triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 01 TTHC và mức độ 4 đối với 01 TTHC.

Thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn, sở trường của từng cán bộ, công chức qua đó điều động, sắp xếp để phát huy tối đa hiệu quả làm việc của từng cán bộ, công chức. Đồng thời rà soát trình Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh đề án vị trí việc làm của Sở.

Việc cải thiện Chỉ số PCI, Par Index, PAPI, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: Ban hành kế hoạch số 800/KH-SXD ngày 14/7/2016 về nhiệm vụ của Sở Xây dựng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đăk Nông hai năm 2016-2017, định hướng đến 2020; Kế hoạch 1121/KH-SXD ngày 04/7/2018 về thực hiện nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2018 và những năm tiếp theo. Sở đã giao trách nhiệm cho từng phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo từng nhiệm vụ cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện cho phòng chủ trì theo dõi tổng hợp.

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 07-NQ/TU

2.1. Tham mưu ban hành mới 11 văn bản quy phạm pháp luật cụ thể:  Năm 2016: 03 văn bản (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 Ban hành quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và Khu,Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 Quy định cấp giấy xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông);  Năm 2017: 01 văn bản (Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc sửa đổi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về việc bàn hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng); Năm 2018: 04 văn bản (Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện; Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông); Năm 2019: 03 văn bản (Nghị quyêt số 08/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  Số lượng văn bản QPPL đề nghị bổ sung, thay thế: 01 văn bản (Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc sửa đổi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 về việc bàn hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng). Số văn bản đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ: 06 văn bản.

Những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý chuyên ngành cũng được đơn vị kịp thời hướng dẫn phù hợp với tình hình địa phương như: Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; Hướng dẫn thực hiện nghị định 42/2017/NĐ-CP của chính phủ; Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng ; Hướng dẫn việc lập dự toán chi phí dịch vụ công ích

2.2 Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá tình hình tổ chức thi hành pháp luật và kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương.

 Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch số 1050/KH-SXD ngày 03/8/2017 về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng giai đoạn 2017-2021. Sở đã tổ chức các cuộc họp phổ biến trực tiếp thông tin pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngoài ra những thông tin cần biết về chủ trương, chính sách mới được đơn vị thông báo định kỳ đến toàn thể CCVC và NLĐ qua trang thông tin điện tử, văn bản nội bộ.

 Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ công văn số 12/STP-XD&KTVBQPPL ngày 13/01/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông v/v phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; kết quả có 01 Nghị quyết HĐND tỉnh, 05 Quyết định của UBND tỉnh thuộc danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 được công bố tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 374/UBND-CNXD ngày 27/01/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị tham mưu có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng.

 Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở đã ban hành kế hoạch số 819/KH-SXD ngày 29/5/2018 v/v triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 ‑ 2022” của Chính phủ; Tổ chức rà soát bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo công văn số 450/STP-XDKTVB ngày 21/5/2018 của Sở Tư pháp. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện kịp thời, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và có giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2.3. Công tác Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017-2020, Sở đã ban hành kế hoạch số 451/KH-SXD ngày 18/4/2017 để phát động phong trào, thông báo đến toàn thể CCVC và NLĐ được biết và thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Qua đó, trong thời gian qua, các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể CCVC và NLĐ đã tích cực tham mưu, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thể hiện dưới những kết quả sau:

2.4 Kiểm soát kiểm thủ tục hành chính

- Việc tham mưu ban hành các văn bản kiểm soát TTHC: Hàng năm, Sở Xây dựng tham mưu ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổng hợp hồ sơ công bố, công khai thông tin trợ giúp Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, công bố thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại công văn số 1964/UBND-KSTT ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn bổ sung công bố thủ tục hành chính.

- Việc tham mưu công bố TTHC: Trên cơ sở những thủ tục đã chuẩn hóa của Bộ Xây dựng, đơn vị đã chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng; Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Đăk Nông công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 công bố Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch ‑ Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện. Đến thời điểm báo cáo, có 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công.

- Thực hiện niêm yết, công khai, cập nhật kết quả TTHC: Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết TTHC và phối hợp với Viễn thông Đăk Nông hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và Sở Xây dựng thực hiện tại Một cửa điện tử; toàn bộ 33 TTHC đã được tích hợp trên hệ thống một cửa điện tử.

Thực hiện Công văn số 2728/UBND-CNXD ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu các quy định tại của Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ. Sở Xây dựng đã có văn bản thông báo, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tổ chức niêm yết công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng.

- Việc rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian TTHC: Sở đã rà soát, cắt giảm trên 20% thời gian giải quyết đối với 33/33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được ban hành.

2.5 Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Thống kê số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: Số thủ tục hành chính thường xuyên thực hiệnt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 33 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ một cửa của đơn vị được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, trong giai đoạn đầu, Sở đã cử những công chức có chuyên môn về xây dựng để tiếp nhận, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ; phối hợp đánh giá sự hài lòng đối với công tác giải quyết TTHC. Sở Xây dựng đã rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết; qua đó, đăng ký thực hiện đối với 04 TTHC (Ban hành tại Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông).

- Thống kê số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 01 thủ tục (Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông), đến nay, chưa phát sinh hồ sơ.

3. Kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả (nêu tỉ lệ % hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn, trễ hạn, hồ sơ trả lại): Năm 2016: Tiếp nhận xử lý 426 hồ sơ (trong đó: giải quyết đúng hạn: 425 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ). Năm 2017 đến nay thực hiện tiếp nhận, theo dõi kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công, kết quả thống kê được tổng hợp thống nhất theo số liệu báo cáo của Trung tâm hành chính công.

- Thực hiện quy định xin lỗi các cá nhân, tổ chức khi giải quyết TTHC trễ hạn: Không xảy ra trường hợp trễ hạn trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân. Những hồ sơ trễ hạn trong thời qua qua theo thống kê từ Trung tâm hành chính công và website: https://dichvucong.daknong.gov.vn đều xuất phát từ việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên một cửa điện tử của các phòng còn chậm, nên hệ thống báo lỗi chậm trên hệ thống phần mềm. Lãnh đạo Sở đã tổ chức họp kiểm điểm, chỉ đạo đến toàn thể công chức nghiêm túc khắc phục.

- Việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; mức độ xử lý, đánh giá về tình hình tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không tiếp nhận trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

3.1. Công tác Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Ban hành Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 25/01/2017 ban hành nội quy cơ quan và Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 25/01/2017 về quy chế làm việc của Sở Xây dựng (hiện nay được thay thế bởi Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 07/8/2020).

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-SXD, 09/QĐ-SXD ngày 07/02/2017 v/v thành lập Hội đồng và quy chế hoạt động xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, đồng thời có thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực để các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng được biết và thực hiện; Ban hành Quyết định số 20/QĐ-SXD, 21/QĐ-SXD ngày 10/3/2017 v/v thành lập Hội đồng và quy chế hoạt động xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân; Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 05/4/2017 quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quyết định kết nạp lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2021 và rà soát tổng hợp danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên.

Sở đã hoàn thiện đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc tổ chức lại Trung tâm quy hoạch xây dựng, trực thuộc Sở Xây dựng (hiện nay đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải thể).

Việc tổ chức, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bảo đảm đúng vị trí việc làm của cơ quan hành chính, đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Sở Xây dựng đã hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 về việc phê duyệt đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Sở Xây dựng. Đề án đã đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chí sắp xếp theo quy định, có tính đổi mới, tinh gọn bộ máy của Sở theo hướng giảm đầu mối, giảm số lượng cấp Trưởng, cấp Phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, không tăng thêm số lượng cấp phòng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các phòng/đơn vị thuộc Sở đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, số lượng phòng trực thuộc Sở được sắp xếp điều chỉnh giảm từ 07 phòng còn 05 phòng.

Thực hiện công văn số 649/SNV-TCCCVC ngày 25/4/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông v/v xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Sở tổng hợp, cung cấp thông tin nhằm hoàn thiện Đề án, xác định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Việc thực hiện cơ cấu lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị: Trên cơ sở đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức họp, quán triệt đường lối, chủ trương của các cấp chính quyền, đồng thời bỏ phiếu tín nhiệm, cắt giảm một số vị trí lãnh đạo cấp phòng: 02 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng; 02 trưởng phòng thuộc Chi cục Giám định xây dựng. Cơ cấu lãnh đạo tại cơ quan đảm bảo đúng quy định, chỉ đạo của các cấp chính quyền.

 Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nêu rõ số lượng đã được tinh giản, nguyên nhân chưa tinh giản đúng mục tiêu đề ra theo tỷ lệ 10% đến năm 2021: Sở Xây dựng hoàn thiện đề án tinh giản biên chế số 1720/ĐA-SXD ngày 15/12/2016, đến nay đã thực hiện giảm 04 trường hợp (biên chế được giao năm 2016 là 42 biên chế, năm 2020 là 38 biên chế), đúng tỷ lệ và lộ trình theo quy định.

Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước: Thực hiện theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 04/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đăk Nông; Qua đó, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quy định về phân cấp trong lĩnh vực quản lý như: Phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và Khu,Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

4. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Công tác đào tạo bồi dưỡng của Sở hướng vào mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nắm vững  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc. Công tác rà soát, thống kê, mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm được xây dựng và hoàn thiện làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp. Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm cập nhật kịp thời những tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý trong quản lý ngành xây dựng.

Hằng năm, trung bình tổng số CCVC, NLĐ được cử đi đào tạo trên 200 lượt; kết quả nổi bật trong cả giai đoạn như sau: Lý luận chính trị: Cao cấp 08 trường hợp; Trung cấp 11 trường hợp; Bồi dưỡng quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên 04 trường hợp, chuyên viên chính 04 trường hợp, qua đó đã có 09 trường hợp được nâng ngạch lên chuyên viên chính; đào tạo Thạc sỹ: Kinh phí nhà nước 01 trường hợp, tực túc kinh phí 03 trường hợp; bồi dưỡng an ninh quốc phòng: Đối tượng 2 là 01 trường hợp, đối tượng 3 là 05 trường hợp; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp: Cấp Sở 01 trường hợp, cấp phòng 12 trường hợp.

 Công tác tổ chức tuyển dụng, thăng hạng, nâng ngạch, sử dụng công chức, viên chức; tình hình thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển bổ nhiệm vị trí cấp phó: Sở đã hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thực hiện công tác rà soát các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo Quy định số 07-QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Sở đã tiến hành rà soát, gửi kết quả đến các cơ quan chuyên môn nhằm cập nhật, bổ sung, thay thế kịp thời theo quy định

- Trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ: Sở phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển công tác theo nguyện vọng đối với 05 công chức và 02 viên chức (02 trường hợp ngoài tỉnh); Bổ nhiệm 08 lãnh đạo cấp phòng (01 trường hợp trình UBND tỉnh phê duyệt: Chi cục Trưởng ‑Chi cục Giám định xây dựng), hoàn thiện hồ sơ, tham mưu công tác bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc Sở (Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh). Đồng thời, rà soát quy hoạch lãnh đạo cấp Sở nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm chuẩn bị cho công tác bổ nhiệm; Bổ nhiệm lại 03 trường hợp (01 trường hợp Phó Giám đốc Sở); Trình cấp thẩm quyền xét tiếp nhận viên chức thành công chức không qua thi tuyển đối với 02 trường hợp và tuyển dụng mới 01 công chức thông qua thi tuyển.

- Trong từng giai đoạn đơn vị đã chủ động rà soát, tham mưu công tác quy hoạch đối với các chức danh Lãnh đạo cấp Sở, Trưởng phó phòng và tương đương, trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy phê duyệt. Việc xây dựng quy hoạch được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, đảm bảo về số lượng và chất lượng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ có phẩm chất và năng lực. Đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan rà soát, xem xét, đánh giá, điều chỉnh hàng năm; được đào tạo lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được bố trí, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt theo quy hoạch. Việc quy hoạch vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới; cán bộ lãnh đạo quy hoạch dần được trẻ hoá, số lượng cán bộ từ 30 - 40 tuổi được đưa và quy hoạch lãnh đạo ngày càng nhiều; Cán bộ quy hoạch đều là những người có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, kiên định vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao trong thực thi công vụ.

Tình hình chuyển đổi vị trí việc làm định kỳ theo vị trị việc làm: Đơn vị đã tập trung công tác tổ chức sắp xếp bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, việc sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với năng lực chuyên môn theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông. Việc ban hành đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận số lượng vị trí việc làm và số người làm việc, giúp Thủ trưởng cơ quan rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, sắp xếp nhân sự, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào bộ máy hành chính: Lãnh đạo Sở tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể CBCCVC được học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; từng bước đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh.

Tình hình thực hiện việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của CBCCVC: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quán triệt, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động: Ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức công vụ, quy định pháp luật về thi hành án dân sự, các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không để xảy ra sai phạm. Đây là cơ sở góp phần làm chuyển biến nhận thức của CBCCVC, xác định được vai trò, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện công văn số 3505/UBND-NC ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh v/v chấp hành quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức họp quán triệt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua; qua đó Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện những nội dung quy định về lề lối làm việc và thực thi công vụ theo các văn bản chỉ đạo các cấp.

5. Công tác Cải cách tài chính công

Việc rà soát, sắp xếp. tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 08-NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu tổ chức lại Trung tâm quy hoạch xây dựng, được phê duyệt theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh. Hiện nay, chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giải thể đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý về tài chính đã được ban hành như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Công tác kê khai tài sản thu nhập được tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm, đảm bảo 100% đối tượng theo quy định. Hoạt động thu, chi và các hoạt động tài chính khác đảm bảo tiết kiệm, thông tin tài chính được tổng hợp nhanh chóng, kịp thời, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hành chính nhà nước đúng quy định. Quy chế chi tiêu nội bộ được rà soát, điều chỉnh, phổ biến đến toàn thể CBCCVC về các nội dung thực hiện cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý tài chính. Thực hành tiết kiệm chi phí quản lý hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng trang thiết bị.

6. Về hiện đại hóa hành chính

Việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị hàng năm: Kế hoạch được tham mưu ban hành hàng năm, ban hành quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 28/02/2017 về việc phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Từng bước hoàn thiện và vận hành, cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật chuyên ngành. Đơn vị đã ban hành quyết định số 26/QĐ-SXD ngày 30/3/2017 kiện toàn ban biên tập cổng thông tin điện tử; Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 10/5/2017 ban hành quy chế quản lý và hoạt động đối với trang thông tin điện tử.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành, triển khai nhiệm vụ: Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đồng bộ, kịp thời; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Sở Xây dựng Đắk Nông (Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2017); có văn bản nhắc đôn đốc, hướng dẫn sử dụng kịp thời (Thông báo 1858/TB-SXD ngày 30/11/2017, thông báo 1309/TB-SXD ngày 24/7/2019, Thông báo 261/TB-SXD ngày 25/02/2020).

Việc ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử: Nhằm nâng cao hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ứng dụng phần mềm liên thông trong xử lý văn bản Ioffice; tỷ lệ văn bản trao đổi trên môi trường mạng đạt hơn 90%.

Số lượng cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống thư điện tử trong trao đổi công việc. Sở đã ban hành quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 21/12/2012 về quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử, đến nay đạt tỷ lệ trên 90% CBCCVC thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ để giải quyết công việc.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Sở Xây dựng đã đăng ký 01 TTHC mức độ 3, 01 TTHC mức độ 4 (Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh), đến nay chưa phát sinh hồ sơ.

Việc thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích: 04/33 TTHC được tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay chưa phát sinh hồ sơ.

Việc thực hiện phần mềm Một cửa điện tử: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tích hợp lên phần mềm, thường xuyên rà soát, sửa đổi phù hợp.

Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, ISO điện tử: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc xây dựng quy trình thực hiện đối với thủ tục hành chính mới ban hành, phối hợp với Viễn thông Đắk Nông nhằm sửa đổi, cập nhật hồ sơ một cửa tại Trung tâm Hành chính công. Sở Xây dựng đã ban hành quy trình ISO 9001:2015 để công bố và triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.  

II. Tồn tại, hạn chế

Trong những năm qua, với sự nổ lực của tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể CBCC của Sở đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể như sau:

 Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn chưa tương xứng với nền hành chính hiện đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác chưa toàn diện, chưa góp phần tạo sự đột phá trong công tác quản lý.

Công tác tuyên truyền CCHC mặc dù trong thời gian qua cũng đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực  nhưng nội dung, hình thức đặc biệt là đối tượng tiếp nhận vẫn chưa được chú trọng.

Một số CBCCVC chưa tích cực trong tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ nên sáng kiến trong cải cách hành chính còn hạn chế.

 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 áp dụng trong hoạt động của cơ quan đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, đôi lúc chưa chủ động, chậm triển khai rà soát, cập nhật, thay đổi những nội dung chưa phù hợp.

Nguyên nhân:

* Nguyên nhân khách quan:

 Các huyện vùng sâu, xa, điều kiện phát triển kinh tế chậm, vốn đầu tư cho phát triển đô thị rất hạn chế, việc quản lý đô thị chưa được quan tâm đúng mức; trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến khó khăn cho công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình đã được phân cấp mạnh cho các địa phương và chủ đầu tư về thẩm quyền trong khi kinh nhiệm và năng lực chưa tương xứng nên đã có những ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý đầu tư xây dựng của ngành.

 Một số văn bản dưới luật thuộc các lĩnh vực có liên quan chậm ban hành, trong công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

* Nguyên nhân chủ quan:

Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác  của đội ngũ cán bộ công chức của Sở chưa đồng đều; đời sống CBCCVC còn khó khăn, ảnh hưởng đến tinh thần nỗ lực phấn đấu, đóng góp những sáng kiến trong công tác.

 Nguồn kinh phí để thực hiện nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị hàng năm còn hạn hẹp, thực hiện đầu tư từng bước nên hạ tầng chưa đồng bộ. Công chức phụ trách công nghệ thông tin còn kiêm nhiệm nên khả năng tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển và ứng dụng phần mềm quản lý còn chậm, thiếu hiệu quả.

III. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể; sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo sở đối với công tác CCHC. Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cụ thể, chi tiết, có chất lượng các chương trình kế hoạch CCHC. Trong đó chú trọng nội dung nhiệm vụ thực hiện sát đúng yêu cầu của công tác CCHC, phù hợp với thực tiễn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, tránh dàn trải; Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hành chính, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cơ chế kiểm tra công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong giải quyết các công việc có liên quan;  Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia đồng thời xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp đối với những vấn đề liên quan đến CCHC. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Bố trí kinh phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả để thực hiện các giải pháp cải cách hành chính.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

1. Cải cách thể chế

 Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, rà soát văn bản của các cơ quan Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, giữa các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình hợp lý, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp khi thực hiện. Cập nhật, hệ thống hóa, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính được rà soát hàng năm đảm bảo thủ tục rõ ràng, đơn giản, công khai minh bạch.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông và cung ứng một số thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

 Rà soát tổ chức bộ máy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm trực thuộc tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót.

Rà soát thực hiện việc tham mưu phân công, phân cấp trong công tác quản lý nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

4.Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức.

 Thực hiện tốt công tác giáo dục để nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, kỹ năng tin học, ngoại ngữ... của đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Về cải cách tài chính công

Đề xuất phương án quản lý, sử dụng kinh phí hợp lý nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai công tác CCHC.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng mạnh mẽ và đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức cao trên mạng.

 Đổi mới lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành, xác định trách nhiệm của người đứng đầu.

7. Sự tác động của CCHC tới người dân, tổ chức và sự phát triển kinh tế xã hội: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo thuận lợi, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và hệ thống dịch vụ công trực tuyến; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử.       

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  28 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,548
Trong ngày: 341
Trong tháng: 8,648
Trong năm: 54,340
.