Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 (02/04/2021)
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới. Ngày 02/4/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 586/TB-SXD về việc tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, Thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới, Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai, quán triệt Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, kế hoạch số 28/KH-SXD ngày 07/01/2021 của Sở Xây dựng về cải cách hành chính năm 2021.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ thông tin báo cáo CCHC định kỳ.

3. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC theo thẩm quyền; công khai, niêm yết TTHC, phí/lệ phí; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình điện tử nội bộ; kịp thời cập nhật kết quả giải quyết TTHC vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

4. Thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn; thực hiện đúng các nhiệm vụ đã phân cấp, tinh giản biên chế theo quy định.

5. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm văn phòng điện tử, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số; duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

6. Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân; trong đó có phân công công chức tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Những văn bản triển khai, phân công nhiệm vụ, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc gửi về Văn phòng tổng hợp trước ngày 06/4/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Văn phòng

Lượt xem:  26 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..