Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (15/03/2023)
Ngày 14/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 370/KH-SXD về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng tại Sở Xây dựng

 

1. Mục đích

- Đảm bảo việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng trên môi trường mạng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của đơn vị trên môi trường mạng, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số tại đơn vị.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2022/NĐ-CP).

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên môi trường mạng.

- Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc tại Sở trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

3. Nội dung

3.1 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng tại Sở Xây dựng

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở.

Thời gian triển khai: Tháng 3/2023.

3.2. Phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và tuyên truyền qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản iOffice của Sở.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng, các phòng thuộc Sở .

Đơn vị phối hợp: Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở  

Thời gian triển khai: Thường xuyên

3.3. Rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin trên Trang TTĐT của Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Đơn vị chủ trì: Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở 

Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các phòng thuộc Sở .

Thời gian triển khai: Thường xuyên

3.4. Tham mưu văn bản trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để nâng cấp, xây dựng mới trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng là Trang TTĐT thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đơn vị chủ trì: Văn phòng.

Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở .

Thời gian triển khai: Tháng 3/2023

3.5. Nâng cấp, xây dựng mới trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng là Trang TTĐT thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đơn vị chủ trì: Văn phòng, Các phòng thuộc Sở.

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan .

 Thời gian triển khai: Sau khi được cấp kinh phí.

3.6. Rà soát các TTHC để xác định và đăng ký dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần

Đơn vị chủ trì: Văn phòng,

Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở .

Thời gian triển khai: Trong tháng 3/2023

3.7. Cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Các phòng thuộc Sở .

Đơn vị phối hợp: Văn phòng .

Thời gian triển khai: Thường xuyên.

3.8. Rà soát, kiện toàn đội ngũ ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở; sửa đổi, bổ sung Quy chế cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng.

Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Sở .

Thời gian triển khai: Thường xuyên.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng và Thủ trưởng  đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể CCVC và NVLĐ được biết để thực hiện.

4.2. Các thành viên trong Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở tăng cường cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị mình để cập nhật lên Trang Thông tin điện tử của Sở.

4.3. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ  (trước ngày 15 của tháng cuối quý) về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  108 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web