Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Sở Xây dựng (19/02/2024)
Vừa qua, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-SXD về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 tại Sở Xây dựng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Yêu cầu

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đảm bảo tất cả các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2024 phải được thực hiên theo đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ tổng quát

 Về nhận thức: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng phải gương mẫu, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Xác định chủ đề thực hiện năm 2024 là năm “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”.

 Trên cơ sở chức, nhiệm vụ được giao, các phòng thực hiện rà soát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ mới của Đề án 06 trong năm 2024 để tạo tiền đề cho các năm tiếp theo

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1 Nhóm nhiệm vụ chưa hoàn thành theo lộ trình Đề án 06 năm 2023

-Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định 107/2021/NĐ- CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở

+ Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

2.2 Nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình Đề án năm 2024

- 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

- 100% người dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm hành chính công tỉnh

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

-100% kết quả giải quyết TTHC của cá nhân được lưu trữ điện tử.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

- 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 + Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

- 100% TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

- 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Hoàn thành trong năm 2024

2.3 Các nhiệm vụ thuộc Đề án trung tâm dữ liệu quốc gia (Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023):

- Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Quý IV/ 2024

- Rà soát, đề xuất và triển khai xây dựng các phần mềm cơ sở dữ liệu có liên quan  đến lĩnh vực được phân công của Đề án.

+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Các đơn vị có liên quan.

+ Thời gian: Trong năm 2024

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường hằng năm của đơn vị .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng và Thủ trưởng  đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể CCVC và NVLĐ được biết để thực hiện.

2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ  trước ngày 15 hàng tháng về Công an tỉnh.

 

Văn phòng

Lượt xem:  111 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web