Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông (10/01/2024)
Ngày 09/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 55/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đăk Nông, phiên bản 1.0

 

Ngày 01/12/2020 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đăk Nông, phiên bản 1.0

Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung về kết nối, chia sẻ tuân thủ Kiến trúc của cơ quan đã được phê duyệt, tuân thủ khung Kiến trúc Chính phủ điện  tử  Việt  Nam  phiên  bản  2.0,  Thông  tư  số  13/2017/TT-BTTTT  ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Đắk Nông và phù hợp với quy định tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, phiên bản 1.0.

Với nội dung trên, đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

File đính kèm

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  277 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web