Triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng giai đoạn 2023-2024 (07/11/2023)
Ngày 06/11/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2213/KH-SXD về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở Xây dựng giai đoạn 2023-2024

 

Nhằm mục đích đảm bảo việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng trên môi trường mạng đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Sở Xây dựng, đồng thời bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Với yêu cầu Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở trong việc chỉ đạo thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải thường xuyên, liên tục, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tiết kiệm, tránh hình thức. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng DVCTT.

I. Nội dung và nhiệm vụ cụ thể:

1 Triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT giai đoạn 2023-2024

STT

Cơ quan, đơn vị

Số lượng DVCTT

Giao chỉ tiêu

Một phần

Toàn trình

Tỷ lệ DVC phát sinh hồ sơ trực tuyến

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến

  1.  

Phòng Quy hoạch kiến trúc & Phát triển đô thị

07

03

70%

75%

  1.  

Phòng Quản lý chất lượng công trình

03

04

70%

75%

  1.  

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

04

21

70%

75%

  1.  

Phòng Hạ tầng kỹ thuật & Quản lý nhà

03

12

70%

75%

Tổng cộng

17

40

 

 

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1.  Phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu đăng ký và sử dụng DVCTT, đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT.

- Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Triển khai thực hiện chữ ký số trong giải quyết hồ sơ và lưu trữ phục vụ cho quản lý, khai thác tài liệu điện tử trong giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

 - Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.3 Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với các đơn vị khác tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng và Thủ trưởng  đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể CCVC và NVLĐ được biết để thực hiện.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 mục II của Kế hoạch này đạt chỉ tiêu tối thiểu được giao thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của đơn vị; triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện trực tuyến từ xa. Đồng thời hằng quý thống kê, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu gửi Văn phòng để tổng hợp báo cáo theo đúng quy định.

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  33 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.