Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (12/04/2024)
Ngày 10/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 707/SXD-VP gửi các phòng đơn vị trực thuộc Sở về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 1809/UBND-TH ngày 05/4/2024 V/v thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các Trưởng phòng phòng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin khi sử  dụng mạng internet đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng quản lý. Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của phòng mình; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị thuộc Sở tổ chức rà soát, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định, là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và báo cáo theo quy định.

Nhận được Công văn  này, đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các phòng và đơn vị thuộc Sở kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo

 

Văn phòng

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web