Triển khai thực hiện Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 21/02/2024 của Văn phòng Chính phủ (26/04/2024)
Ngày 23/4/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 838/SXD-VP gửi Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai thực hiện Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 21/02/2024 của Văn phòng Chính phủ

 

Theo đó, nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và quyết liệt thực hiện các nhóm nhiệm vụ được giao năm 2024. Giám đốc Sở yêu cầu các phòng triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo triển khai: Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng rà soát, xây dựng lộ trình và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án 06 năm 2024, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Phấn đấu duy trì quyết tâm chính trị cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là “kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững”.

2. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 trong quý II/2024

2.1 Hạ tầng Công nghệ thông tin: Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng kiểm tra, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin, rà soát nhu cầu mua sắm thiết bị, đồng thời triển khai mua sắm thiết bị CNTT đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.2 Về dịch vụ công: Các phòng chuyên môn thuộc Sở Chủ trì, phối hợp với VNPT cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được UBND tỉnh Đăk Nông công bố, lên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh để thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm theo đúng quy định.

2.3. Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin: Văn phòng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông triền khai thực hiện tốt  các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống CNTT tại đơn vị.

2.4. Về số hóa dữ liệu:

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở đẩy mạnh công tác số hóa dữ liệu, ứng dụng dữ liệu đã có để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Phòng HTKT& QLN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng về đánh số nhà gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

3. Triển khai nhiệm vụ các tiện ích trên VNeID

- Các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tuyên truyền sử dụng ứng dụng VNeID cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình hiểu và sử dụng có hiệu quả các tiện ích đang có trên ứng dụng VNeID và lan tỏa trong cộng đồng. Tài liệu truy cập vào đường dẫn: https://vneid.gov.vn/huongdan/HDSD_VNeID.pdf

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  73 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web