Triển khai thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị (14/06/2024)
Ngày 14/6/2024, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1353/SXD-VP gửi Các phòng và đơn vị thuộc Sở về việc triển khai thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị

Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Lãnh đạo Sở đề nghị Trưởng các phòng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; lồng ghép với việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Trẻ em.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em để mọi trẻ em được thụ hưởng các lợi ích tốt nhất của sự phát triển, không còn bất kỳ trẻ em nào bị phân biệt đối xử và đảm bảo trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được lắng nghe, được tôn trọng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện.

Văn phòng

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web