Thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng mới ban hành.
Thông báo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng mới ban hành. (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1304/SXD-HTKT&QLN gửi: UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Các đơn vị tư vấn có liên quan về việc thông báo văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng mới ban hành.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành và Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến UBND các huyện, thị xã và các đơn vị tư vấn có liên được biết để áp dụng thực hiện theo quy định Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 và Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng, có hiệu thi hành kể từ ngày 15/8/2019.

Xem nội dung chi tiêt tại đây: TT 01, TT02

 

Phòng HTKT & QLN

Lượt xem:  60 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,580
Trong ngày: 86
Trong tháng: 4,372
Trong năm: 4,372