Tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số và đôn đốc thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1309/TB-SXD gửi Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số và đôn đốc thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Theo đó, Để tăng cường sử dụng Chữ ký số, Chứng thư số chuyên dùng trong đơn vị, nhằm  thống nhất, chuẩn hóa trong quản lý, lưu trữ, bảo mật và vận hành hệ thống văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các vấn đề sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông tại cơ quan, địa phương; Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Sở Xây dựng Đắk Nông đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị mình trong việc triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ;

2. Nghiêm túc triển khai thực hiện việc ứng dụng chữ ký số trong ký số văn bản điện tử để gửi, nhận văn bản trên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (iOffice) theo đúng Quy chế quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 11/5/2017 của Sở Xây dựng Đắk Nông;

3. Chủ động phối hợp với Viễn thông Đắk Nông để cập nhật Quy trình nội bộ lên Một cửa điện tử và chấp hành nghiêm việc xử lý, luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; đồng thời, đính kèm kết quả giải quyết trên hệ thống xử lý văn bản, hồ sơ điện tử;

4. Khẩn trương xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015; thường xuyên cập nhật Danh mục các TTHC được chuẩn hóa hoặc sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015;

5. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách để cập nhật đăng tải kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; đảm bảo các tiêu chí trong “Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin”

 6. Giao văn phòng hướng dẫn, cung cấp thiết bị chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở ứng dụng giao dịch điện tử có xác thực chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong giao dịch trực tuyến tại đơn vị; Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời Lãnh đạo sở về kết quả sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong việc ký số văn bản điện tử, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và việc cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở. Căn cứ kết quả để tham mưu lãnh đạo Sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cá nhân, đơn vị đồng thời là tiêu chí bắt buộc để xem xét các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi các quy định nêu trên.

Nhận được Thông báo này đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./

Văn phòng Sở

Lượt xem:  124 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
..