Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. (23/03/2020)
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng ban hành thông báo số 440/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

 Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Công văn số 218/STTTT-BCVT ngày 17/3/2020 của Sở Thông tin & Truyền thông Đăk Nông về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm hạn chế tập trung đông người tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các câp để phòng dịch Covid-19 và với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Sở Xây dựng Đắk Nông thông báo, hướng dẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 04 TTHC được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 cụ thể như sau:

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích cụ thể như sau:

1. Thủ tục cấp/ nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chính chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

2. Thủ tục cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

3. Thủ tục cấp/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chính chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

4. Thủ tục cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

II. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ

- Việc nhận hồ sơ được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu chính kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông (http://sxd.daknong.gov.vn) và niêm yết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông. Trường hợp danh mục tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu được công bố công khai theo quy định thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

- Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ người gửi; tên, địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tên thủ tục hành chính; danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và những nội dung liên quan khác (nếu có).

- Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát.

III. Thủ tục giao hồ sơ

- Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.

- Nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ cùng kiểm đếm hồ sơ, bảo đảm phù hợp với danh mục tài liệu ghi trên Phiếu gửi hồ sơ và phù hợp với số lượng hồ sơ tại thời điểm giao nhận.

- Trên cơ sở kết quả giao nhận hồ sơ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ gồm những nội dung chủ yếu sau: Các hồ sơ thủ tục hành chính, số hiệu phiếu gửi của từng hồ sơ, xác nhận về tính đầy đủ của hồ sơ. Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông, được tính kể từ khi ký biên bản giao nhận hồ sơ giữa cán bộ tiếp nhận hồ sơ và nhân viên bưu chính công ích.

- Nhân viên bưu chính đề nghị cung cấp thông tin hoặc giấy, phiếu hẹn trả kết quả.

IV. Quy trình x lý hồ sơ và thời gian giải quyết: thực hiện theo đúng quy trình đã được công bố trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ:  https://dichvucong.daknong.gov.vn/   

IV. Thủ tục trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo một số quy định cụ thể như sau:

+  Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì nhân viên bưu chính nhận kết quả để chuyển phát theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

+  Hồ sơ gửi trả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà Sở đã giải quyết và chuyển cho Trung tâm Hành chính công;

+  Nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho nhân viên bưu chính ký sổ gốc thì việc ký sổ gốc thực hiện theo văn bản ủy quyền.

- Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông và nhân viên bưu chính cùng kiểm đếm hồ sơ, lập và cùng ký Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành để gửi trả cho tổ chức, cá nhân.

- Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông để thực hiện việc chuyển phát.

V. Thủ tục nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu chính thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay.

- Đại diện tổ chức, cá nhân và nhân viên bưu chính cùng ký xác nhận về việc đã giao, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phiếu gửi hồ sơ.  

Vậy, Sở Xây dựng thông báo cách thức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như trên để các cơ quan, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài tỉnh biết và thực hiện./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  269 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..