Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. (29/04/2020)
Ngày 16/4/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 600/SXD-CCGĐ gửi Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong về việc Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1008/UBND-KTHT ngày 10/4/2020 của UBND huyện Đắk Glong v/v dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng ý kiến như sau:

Các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngàv 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Trước đây việc lập và quản lý đầu tư xây dựng đối với công trình, dự án thuộc chương trình này chưa được Bộ Xây dựng hướng dẫn, nên việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng loại công trình này chủ yếu vận dụng theo cơ chế quản lý dự án đầu tư xây dựng như đối với công trình thông thường theo quy định của Luật Xây dựng, dẫn đến một số địa phương gặp lúng túng trong việc triển khai thực hiện.

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên, ngày 26/12/2009 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vì vậy đề nghị UBND huyện Đắk Glong áp dụng Thông tư này để lập và quản lý đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Về nguyên tắc khi áp dụng Thông tư số 13/2019/TT-BXD để lập và quản lý đầu tư xây dựng thì không áp dụng mức hỗ trợ quản lý dự án theo Nghị quyết số 04/2018/NQQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng hướng dẫn như trên để chủ đầu tư thực hiện

Lượt xem:  402 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web