Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 9 tháng đầu năm 2020 tại Sở Xây dựng
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 9 tháng đầu năm 2020 tại Sở Xây dựng (13/11/2020)
Căn cứ công văn số 1468/SKH-DKKD ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 9 tháng đầu năm 2020. Sở Xây dựng báo cáo kết quả công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh 9 tháng năm 2020, như sau:

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 667/KH-SXD, ngày 24/4/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Sở tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, thống nhất ban hành quy chế làm việc mới phù hợp với giai đoạn hiện nay (Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 07/8/2020). Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động để nhân dân tự giác tham gia quản lý và giám sát thực hiện.

2. Kết quả thực hiện

- Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 3148/CTr-UBND ngày 29/06/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nhiệm vụ chính được giao Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đẩy mạnh triển khai các thủ tục để cấp giấy phép xây dựng. Rút ngắn thời gian Cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan, giảm chi phí cấp giấy phép xây dựng theo tinh thần Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ”.

Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 về việc ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cấp giấy phép xây dựng qua mạng đảm bảo đúng chất lượng và thời gian quy định theo chương trình hành động số 3184/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành triển khai rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đến thời điểm hiện tại chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ qua dịch vụ công trực tuyến. Thành phần hồ sơ cấp giấy phép xây dựng thì bản vẽ phải được ký tên, đóng dấu xác nhận (nếu có) và bản in thường có khổ giấy lớn nên gây khó khăn trong việc scan chuyển thành file để chuyển trên dịch vụ mạng. Do đó, khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu có nhu cầu đăng ký cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thường không thể thực hiện chuyển tải hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một cách đầy đủ.

- Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính: Thường xuyên duy trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan, thực hiện tốt việc quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại quyết định số 09/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Trách nhiệm và kết quả giải trình, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính: Trong thời gian qua, tại cơ quan không tiếp nhận các trường hợp kiến nghị, phản ánh có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết TTHC và phối hợp với Viễn thông Đăk Nông hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và Sở Xây dựng thực hiện tại Một cửa điện tử; toàn bộ 33 TTHC đã được tích hợp trên hệ thống một cửa điện tử.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch số 453/KH-SXD, ngày 18/4/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020. Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung giới thiệu nội dung các luật mới, chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh; Phổ biến, quán triệt nội dung Bản cam kết giữa tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 24/8/2016 về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh.

3. Tham mưu xây dựng các đề án, các cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Công tác quy hoạch: Sở Xây dựng đã tiến hành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Đức An, huyện Đắk Song đến năm 2030 tại Quyết định số 588/QĐ-UBND, ngày 28/4/2020. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 để triển khai dự án mỏ đá Bazan tại xã Đắk R’moan. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch – Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp – Gia Long, xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/4/2020. Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (có 61/61 xã có quy hoạch chung nông thôn mới được duyệt). Trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt, đã có các điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tế và để kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội.

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, trong năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-SXD ngày 17/3/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020 và Kế hoạch kiểm tra số 413/KH-ĐKT, ngày 17/3/2020 về việc Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020. Việc kiểm tra chất lượng công trình được thực hiện chủ yếu 1 lần trong thời gian thi công xây dựng công trình, tuy chưa đầy đủ và toàn diện nhưng thông qua kiểm tra đã cải thiện đáng kể tình hình quản lý chất lượng công trình, nâng cao hiệu lực quản lý và giúp chủ đầu tư nắm vững quy định về quản lý chất lượng công trình để hoàn thiện thủ tục, quy trình quản lý tốt hơn. Trong công tác kiểm tra chủ yếu thực hiện theo phương châm nhắc nhở chấn chỉnh, hướng dẫn để công tác quản lý chất lượng đi vào nề nếp; vai trò quản lý nhà nước được tăng cường mạnh mẽ, ngoài việc nhắc nhở, nếu có vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng thì tùy theo mức độ, Sở đã tham mưu, xử phạt theo quy định. Qua kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu so với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, kiến trúc hài hòa, đạt yêu cầu về thẩm mỹ. Chưa có nhũng sai sót lớn hay sự cố về chất lượng.

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/3/2020 Về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình cho các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn quản lý lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình và thực hiện công tác kiểm tra chất lượng công trình.

- Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 14/5/2020 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 và đã lập Kế hoạch kiểm tra số 815/KH-ĐKT ngày 15/5/2020 về việc chấp hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. Xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  36 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,539
Trong ngày: 332
Trong tháng: 8,639
Trong năm: 54,331
.