Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. (06/08/2021)
Ngày 06/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1450/SXD-VP gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

Thực hiện công văn số 4195/UBND-NCKSTT ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Lãnh đạo Sở yêu cầu các Đ/c Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Đối với các TTHC đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 , việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thực hiện qua hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh:  dichvucong.daknong.gov.vn  hoặc qua bưu chính công ích đối với các TTHC đã được phê duyệt tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, chủ động phối hợp với cán bộ,  công  chức tiếp  nhận  hồ sơ tại Trung tâm hành chính Công tỉnh hướng  dẫn cho người  dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua Bưu chính  công  ích  bằng  hình  thức  phù  hợp  bảo đảm cho công tác phòng,  chống  dịch  Covid-19 theo đúng quy định;  bố trí  cán  bộ,  công  chức  thường xuyên cập nhật hệ thống, phối hợp các đơn vị Bưu chính công ích để tiếp nhận hồ sơ, xử  lý, trả kết quả bảo đảm đúng thời gian quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) để có hướng giải quyết và xử lý kịp thời.

Văn phòng

Lượt xem:  49 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.