Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý 3 năm 2021 (26/08/2021)

 

I. Kêt quả thực hiện

1. Cải cách thể chế

- Duy trì công tác phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát, thống kê danh mục văn bản chỉ đạo của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, theo chỉ đạo tại Quyết định 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một số nội dung triển khai thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Tham gia góp ý dự thảo, rà soát văn bản của các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, giao thông…Những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý chuyên ngành cũng được đơn vị tập trung nghiên cứu, hướng dẫn phù hợp với tình hình địa phương. Rà soát cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a) Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan: Đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện số 72/KH-SXD ngày 15/01/2021 về kiểm soát TTHC năm 2021. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đối với các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

b) Ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC: Sở đã ban hành kế hoạch số 73/KH-SXD ngày 15/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Sở Xây dựng, qua đó tập trung rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trong một số TTHC.

c) Công bố, công khai thủ tục hành chính: Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết TTHC và phối hợp với Viễn thông Đắk Nông hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử đối với 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện nay, đang rà soát, tham mưu công bố đối với các TTHC ban hành mới, sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

d) Tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, trung tâm đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đồng thời là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng. Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm theo quy định.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

2.2- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở đã rà soát, sửa đổi các biểu mẫu, tiến hành xây dựng quy trình nội bộ thực hiện một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính mới ban hành. Các phòng chuyên môn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian quy định. Trong Quý 3, qua thống kê từ cổng dịch vụ công, hiện đang tiếp nhận giải quyết 124 hồ sơ, trong đó số kỳ trước chuyển qua 49 hồ sơ, đã giải quyết 114 hồ sơ (08 hồ sơ quá hạn do chậm trễ xác nhận các bước trên phần mềm).

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Rà soát, ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng theo quy định Nghị định 59/2019/NĐ-CP. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển công tác đối với 01 công chức, kịp thời đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức để bổ sung.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động để nhân dân tự giác tham gia quản lý và giám sát thực hiện.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thực hiện đề án tinh giản biên chế: Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đơn vị đã xây dựng hoàn thiện, ban hành đề án tinh giản biên chế số 1720/ĐA-SXD ngày 15/12/2016, biên chế được giao năm 2021 là 37 biên chế, giảm 05 biên chế so với năm 2015,  đảm bảo đúng lộ trình cắt giảm hơn 10% theo quy định.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống công chức, người lao động; việc sắp xếp thời gian cho công việc và cuộc sống có nhiều thay đổi; công tác tổ chức, cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không được tổ chức theo kế hoạch. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã thực hiện tốt công chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đúng quy định của các cấp chính quyền; Toàn thể CCVC, NLĐ phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chế độ kỷ luật, kỷ cương: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể CCVC và NLĐ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về giờ giấc làm việc hành chính trên địa bàn Đăk Nông. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tổ chức phân công nhiệm vụ trực tết, đảm bảo an toàn, thực hiện báo cáo tình hình tết theo đúng quy định.

2.5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý về tài chính đã được ban hành như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng cần kê khai, đồng thời tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin theo quy định.

2.6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc xây dựng quy trình thực hiện đối với thủ tục hành chính mới ban hành, phối hợp với Viễn thông Đắk Nông nhằm sửa đổi, cập nhật hồ sơ một cửa tại Trung tâm Hành chính công. Sở Xây dựng đã ban hành quy trình ISO 9001:2015 để công bố và triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động: Nhằm nâng cao hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ứng dụng phần mềm liên thông trong xử lý văn bản Ioffice.

Đối với hoạt động trang thông tin điện tử: Từng bước hoàn thiện và vận hành, cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật chuyên ngành.

II. Phương hướng, nhiệm vụ Quý 4

- Tiếp tục thực hiện cơ chế một cử, một cửa liên thông, hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ một cửa điện tử.

- Rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, thời gian được phê duyệt.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tập trung xây dựng quy chế làm việc cơ quan trên cơ sở Quyết định đã ban hành về chức năng, nhiệm vụ của Sở và phân công nhiệm vụ công tác phù hợp với vị trí việc làm.

- Duy trì, điều chỉnh phù hợp các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

-  Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai chương trình kế hoạch đào tạo trong năm.

- Tổ chức tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Văn phòng

Lượt xem:  57 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.